Công báo Số 13 Năm 2022

 Năm 2022  Số 13 Ngày 15 tháng 7 năm 2022
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 05-07-2022Quyết định số 22/2022/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 3111/2006/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Thư viện tỉnh Phú Thọ 2
Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 29-06-2022Quyết định số 1731/QĐ-UBND Về việc tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập về lĩnh vực đất đai trực thuộc UBND các huyện, thành, thị 3
 06-07-2022Quyết định số 1792/QĐ-UBND V/v duyệt Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ (lần 1) 6
 07-07-2022Quyết định số 1811/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quản lý, khai thác Khu liên hợp thể dục thể thao trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 14
 07-07-2022Quyết định số 1812/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án Văn hóa, Thể thao và Du lịch trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 17
 07-07-2022Quyết định số 1813/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch20
 08-07-2022Quyết định số 1822/QĐ-UBND V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ (lần 1) 24
 08-07-2022Quyết định số 1826/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực luật sư thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Sở Tư pháp34
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365