Công báo Số 08 Năm 2022

 Năm 2022  Số 08 Ngày 15 tháng 4 năm 2022
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 31-03-2022Quyết định số 969/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phát triển hạ tầng và Dịch vụ Khu công nghiệp trực thuộc Ban Quản lý các Khu công nghiệp Phú Thọ 2
 31-03-2022Quyết định số 970/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông 7
 01-04-2022Quyết định số 984/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường 12
 01-04-2022Quyết định số 986/QĐ-UBND Tổ chức lại Trung tâm Quan trắc và Bảo vệ môi trường trực thuộc Chi cục Bảo vệ môi trường thành Trung tâm Quan trắc và Bảo vệ môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường15
 01-04-2022Quyết định số 987/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kỹ thuật, Công nghệ tài nguyên và môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường 17
 02-04-2022Quyết định số 995/QĐ-UBND V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp, lĩnh vực Thủy sản thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ 20
 05-04-2022Quyết định số 1031/QĐ-UBND Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực An toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc thẩm quyền giải của UBND cấp huyện tỉnh Phú Thọ 25
 05-04-2022Quyết định số 1039/QĐ-UBND Tổ chức lại Trung tâm Lưu trữ lịch sử thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ thành Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Phú Thọ trực thuộc Sở Nội vụ31
 13-04-2022Quyết định số 1093/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường 33
 14-04-2022Quyết định số 1091/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ (lần 2) 36
 14-04-2022Quyết định số 1096/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quan trắc và Bảo vệ môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường 42
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365