Công báo Số 12 Năm 2022

 Năm 2022  Số 12 Ngày 27 tháng 6 năm 2022
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 07-06-2022Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ 2
 20-06-2022Quyết định số 20/2022/QĐ-UBND Kéo dài thời hạn quy hoạch và điều chỉnh, bổ sung 04 cụm công nghiệp vào quy hoạch tổng thể phát triển các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020 16
 24-06-2022Quyết định số 21/2022/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ 18
Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 03-06-2022Quyết định số 1435/QĐ-UBND Về việc ban hành Tiêu chí đánh giá, công nhận “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” giai đoạn 2021 - 2030 của tỉnh Phú Thọ 29
 03-06-2022Quyết định số 1441/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ 39
 18-06-2022Quyết định số 1628/QĐ-UBND Bãi bỏ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xác định khu vực cấm, địa điểm cấm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 43
 21-06-2022Quyết định số 1664/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ (lần 1)46
 22-06-2022Quyết định số 1679/QĐ-UBND Xếp hạng di tích lịch sử - văn hoá cấp tỉnh: Miếu Lãi Lèn, xã Kim Đức, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 55
 24-06-2022Quyết định số 1734/QĐ-UBND Về việc duyệt Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ (lần 1) 56
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365