Công báo Số 10 Năm 2022

 Năm 2022  Số 10 Ngày 23 tháng 5 năm 2022
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 20-05-2022Quyết định số 17/2022/QĐ-UBND Quy định tổ chức dịch vụ chi trả; phương thức chi trả; mức chi cho tổ chức dịch vụ chi trả và mức chi cho công tác quản lý các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Phú Thọ2
Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 10-05-2022Quyết định số 1281/QĐ-UBND Ban hành Quy chế hoạt động của Trang thông tin điện tử hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ 5
 12-05-2022Quyết định số 1293/QĐ-UBND Thu hồi dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ năm và phê duyệt bổ sung danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện mới năm 202217
 18-05-2022Quyết định số 1321/QĐ-BCĐ V/v Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021-2025 23
 23-05-2022Quyết định số 1363/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục chuẩn hóa thủ tục hành chính các lĩnh vực ngành Lao động – Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 31
 23-05-2022Quyết định số 1364/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục chuẩn hóa thủ tục hành chính các lĩnh vực ngành Lao động – Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 106
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365