Công báo Số 07 Năm 2022

 Năm 2022  Số 07 Ngày 29 tháng 3 năm 2022
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 24-03-2022Quyết định số 09/2022/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ2
 25-03-2022Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ 6
 25-03-2022Quyết định số 11/2022/QĐ-UBND Giải thể Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Phú Thọ16
 29-03-2022Quyết định số 12/2022/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ 18
Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 11-03-2022Quyết định số 557/QĐ-UBND Về việc duyệt phương án phân bổ gạo hỗ trợ cho học sinh theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ, học kỳ II năm học 2021-202230
 11-03-2022Quyết định số 561/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục chuẩn hóa thủ tục hành chính các lĩnh vực ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của cấp tỉnh 34
 21-03-2022Quyết định số 618/QĐ-UBND Công bố Bộ chỉ số theo dõi - đánh giá nước sạch nông thôn năm 2021 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ116
 22-03-2022Quyết định số 629/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ (lần 1) 120
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365