Công báo Số 06 Năm 2022

 Năm 2022  Số 06 Ngày 15 tháng 3 năm 2022
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 08-03-2022Quyết định số 7/2022/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ2
 10-03-2022Quyết định số 8/2022/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ6
Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 07-03-2022Quyết định số 481/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường 11
 07-03-2022Quyết định số 484/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp xã 23
 07-03-2022Quyết định số 496/QĐ-UBND Về việc cấp bổ sung kinh phí cho các đơn vị để thực hiện các chính sách an sinh xã hội, học kỳ II năm học 2021-202226
 08-03-2022Quyết định số 519/QĐ-UBND Công bố kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ Chính quyền điện tử cơ quan nhà nước tỉnh Phú Thọ năm 2021 43
 09-03-2022Quyết định số 530/QĐ-UBND Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết đối với từng thủ tục hành chính lĩnh vực đo đạc bản đồ, thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường 64
 10-03-2022Quyết định số 533/QĐ-UBND V/v phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ, UBND tỉnh Phú Thọ70
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365