Công báo Số 01 Năm 2022

 Năm 2022  Số 01 Ngày 20 tháng 1 năm 2022
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 13-12-2021Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND Phân cấp lập quy chế quản lý kiến trúc; phê duyệt, ban hành quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 2
 04-01-2022Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ 4
 04-01-2022Quyết định số 02/2022/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ 11
 07-01-2022Quyết định số 03/2022/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 2 Điều 3 Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ21
 10-01-2022Quyết định số 4/2022/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ 23
 10-01-2022Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ 25
Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 13-12-2021Quyết định số 3244/QĐ-UBND V/v phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp tỉnh tỉnh Phú Thọ 37
 22-12-2021Quyết định số 3331/QĐ-UBND Công nhận xã Ca Đình, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 53
 22-12-2021Quyết định số 3332/QĐ-UBND Công nhận xã Yên Kiện, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021 54
 05-01-2022Quyết định số 6/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã 55
 17-01-2022Chỉ thị số 01/CT-UBND V/v tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm 72
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365