Công báo Số 02 Năm 2022

 Năm 2022  Số 02 Ngày 26 tháng 1 năm 2022
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
 09-12-2021Nghị quyết số 22/NQ1-HĐND Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 () 2
Văn bản pháp luật khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
 09-12-2021Nghị quyết số 16/NQ-HĐND Miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ khoá XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 7
 09-12-2021Nghị quyết số 17/NQ-HĐND Xác nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ khoá XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 8
 09-12-2021Nghị quyết số 18/NQ-HĐND Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020 9
 09-12-2021Nghị quyết số 19/NQ-HĐND Phê chuẩn biên chế hành chính năm 202211
 09-12-2021Nghị quyết số 20/NQ-HĐND Phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022 13
 09-12-2021Nghị quyết số 21/NQ-HĐND Về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022 15
 09-12-2021Nghị quyết số 23/NQ-HĐND Quyết định chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp đường Hùng Vương, thị xã Phú Thọ 18
 09-12-2021Nghị quyết số 24/NQ-HĐND Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 202220
 09-12-2021Nghị quyết số 25/NQ-HĐND Quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2021 28
 09-12-2021Nghị quyết số 26/NQ-HĐND Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công sử dụng vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 202532
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365