Công báo Số 13 Năm 2015

 Năm 2015  Số 13 Ngày 8 tháng 10 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 07-09-2015Quyết định số 2149/2015/QĐ-UBND về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Thanh tra tỉnh Phú Thọ3
 11-09-2015Quyết định số 2202/2015/QĐ-UBND về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ8
 14-09-2015Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND ngày 10/9/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và Đơn giá bồi thường về vật kiến trúc, cây cối khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh16
 17-09-2015Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 203020
 18-09-2015Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND về việc quy định tạm thời mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm học 2015-201639
HĐND huyện Thanh Ba
 21-08-2015Nghị quyết số 55/2015/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND huyện Thanh Ba khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011-201645
 21-08-2015Nghị quyết số 56/2015/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch HĐND huyện Thanh Ba khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011-201646
 21-08-2015Nghị quyết số 57/2015/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban KT - XH Hội đồng nhân dân huyện Thanh Ba khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011-201647
 21-08-2015Nghị quyết số 58/2015/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Thanh Ba khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011-201648
 21-08-2015Nghị quyết số 59/2015/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện Thanh Ba khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011-201649
 21-08-2015Nghị quyết số 60/2015/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Ba khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011-201650
 21-08-2015Nghị quyết số 61/2015/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch UBND huyện Thanh Ba khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011-201651
 21-08-2015Nghị quyết số 62/2015/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Ba khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011-201652
Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 11-09-2015Quyết định số 2219/QĐ-UBND v/v quy định mức hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thuỷ sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ41
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365