Công báo Số 06 Năm 2015

 Năm 2015  Số 06 Ngày 26 tháng 2 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 31-12-2014Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND về việc ban hành danh mục cây cấm trồng, cây hạn chế trồng trên đường đô thị thuộc địa bàn tỉnh Phú Thọ4
 22-01-2015Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh và chuẩn bị dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2015.9
 05-02-2015Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND v/v quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ14
HĐND huyện Cẩm Khê
 26-12-2014Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 201516
 26-12-2014Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND về dự toán thu NSNN trên địa bàn; Dự toán chi ngân sách địa phương; Phương án phân bổ ngân sách năm 201521
 26-12-2014Nghị quyết số 14/2014/NQ-HĐND chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2015 - 202026
UBND huyện Tam Nông
 28-01-2015Quyết định số 02/2015/QĐ- UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2015.29
HĐND huyện Thanh Ba
 29-12-2014Nghị quyết số 48/2014/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND huyện Thanh Ba khoá XVIII, nhiệm kỳ 2011-201663
 29-12-2014Nghị quyết số 49/2014/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử bổ sung ủy viên UBND huyện Thanh Ba khoá XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 201664
 29-12-2014Nghị quyết số 50/2014/NQ-HĐND về việc cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016.65
 29-12-2014Nghị quyết số 51/2014/NQ-HĐND xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với Người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện bầu66
Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 31-12-2014Quyết định số 3545/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Tiếp công dân tỉnh Phú Thọ75
 22-01-2015Quyết định số 113/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch các điểm đấu nối vào Quốc lộ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 - 202077
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
 30-12-2014Quyết định số 3468/QĐ-UBND v/v ban hành danh mục tài liệu, vật mang bí mật nhà nước của tỉnh Phú Thọ69
 31-12-2014Quyết định số 3544/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Trung tâm Thông tin, tư vấn và dịch vụ đối ngoại trực thuộc Sở Ngoại vụ84
 19-01-2015Quyết định số 81/QĐ-UBND v/v điều chỉnh phân công phụ trách các lĩnh vực công tác của các thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011- 2016.87
 22-01-2015Thông báo số 07/TB-UBND kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Kế San tại Hội nghị nghe Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo kết quả 01 năm thực hiện Quyết định số 34/2013/QĐ-UBND ngày 27/11/2013 của UBND tỉnh Quy định một số điểm cụ thể về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ88
HĐND huyện Cẩm Khê
 26-12-2014Nghị quyết số 10/NQ-HĐND về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Khê Khoá XVII, nhiệm kỳ 2011-201691
 26-12-2014Nghị quyết số 11/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm Uỷ viên ủy ban nhân dân huyện Cẩm Khê Khoá XVII, nhiệm kỳ 2011 – 201692
 26-12-2014Nghị quyết số 12/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Uỷ viên ủy ban nhân dân huyện Cẩm Khê Khoá XVII, nhiệm kỳ 2011-201693
 26-12-2014Nghị quyết số 13/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Năm 201594
 26-12-2014Nghị quyết số 15/NQ-HĐND về nội dung các kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện năm 201596
 26-12-2014Nghị quyết số 16/NQ-HĐND xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu99
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365