Công báo Số 04 Năm 2015

 Năm 2015  Số 04 Ngày 4 tháng 2 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 15-12-2014Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND v/v quy định tỷ lệ (%) phân chia các nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011-2015.5
 19-12-2014Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND v/v quy định giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý8
HĐND huyện Đoan Hùng
 22-12-2014Nghị quyết số 53/2014/NQ-HĐND xÁC NHẬN KẾT QUẢ LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM ĐỐI VỚI NGƯỜI GIỮ CHỨC VỤ DO HĐND BẦU37
 22-12-2014Nghị quyết số 58/2014/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Khoá XIX - nhiệm kỳ 2011 - 201640
 22-12-2014Nghị quyết số 59/2014/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch HĐND huyện khoá XIX, nhiệm kỳ 2011 - 201641
 22-12-2014Nghị quyết số 66/2014/NQ-HĐND về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Nguyễn Thanh Hải42
 22-12-2014Nghị quyết số 67/2014/NQ-HĐND về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Nhạc Văn Tâm43
 23-12-2014Nghị quyết số 54/2014/NQ-HĐND về nội dung các kỳ họp của Hội đồng nhân dân huyện năm 2015.44
 23-12-2014Nghị quyết số 55/2014/NQ-HĐND về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 201547
 23-12-2014Nghị quyết số 56/2014/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn; Dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ Ngân sách cấp huyện năm 201554
 23-12-2014Nghị quyết số 57/2014/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2015.59
 23-12-2014Nghị quyết số 60/2014/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Khoá XIX - nhiệm kỳ 2011 - 201661
 23-12-2014Nghị quyết số 61/2014/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Uỷ viên UBND huyện khoá XIX, nhiệm kỳ 2011 - 201662
 23-12-2014Nghị quyết số 62/2014/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kinh tế-xã hội HĐND huyện Khoá XIX, nhiệm kỳ 2011 - 2016.63
 23-12-2014Nghị quyết số 63/2014/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Trưởng Ban Kinh tế-xã hội HĐND huyện khoá XIX, nhiệm kỳ 2011 - 2016.64
 23-12-2014Nghị quyết số 64/2014/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm thành viên Ban Pháp chế, HĐND huyện Khoá XIX - nhiệm kỳ 2011 - 201665
 23-12-2014Nghị quyết số 65/2014/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Pháp chế, HĐND huyện khoá XIX - nhiệm kỳ 2011 - 2016.66
HĐND huyện Lâm Thao
 19-12-2014Nghị quyết số 07/2014/NQ – HĐND về dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2015 và phân bổ dự toán chi ngân sách huyện, chi bổ sung cân đối ngân sách xã, thị trấn năm 201567
 19-12-2014Nghị quyết số 08/2014/NQ–HĐND về phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 201571
 19-12-2014Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND về phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 201577
Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 26-12-2014Quyết định số 3379/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 201479
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
 27-12-2014Quyết định số 3388/QĐ-UBND về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND huyện Tân Sơn nhiệm kỳ 2011 - 201681
 27-12-2014Quyết định số 3389/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND huyện Tân Sơn, nhiệm kỳ 2011 - 201682
HĐND huyện Lâm Thao
 18-12-2014Nghị quyết số 10/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm Thành viên Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND huyện Lâm Thao khóa XVII, nhiệm kỳ 2011-2016 đối với Ông Chử Đức Khoa83
 18-12-2014Nghị quyết số 11/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện Lâm Thao khóa XVII, nhiệm kỳ 2011-2016 đối với Ông Khổng Mạnh Hùng84
 18-12-2014Nghị quyết số 12/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND huyện Lâm Thao khóa XVII, nhiệm kỳ 2011-201685
 18-12-2014Nghị quyết số 13/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Trưởng Ban Pháp chế, HĐND huyện Lâm Thao khóa XVII, nhiệm kỳ 2011-201686
 18-12-2014Nghị quyết số 15/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Ủy viên Thường trực HĐND huyện Lâm Thao khóa XVII, nhiệm kỳ 2011-201687
 18-12-2014Nghị quyết số 16/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện Lâm Thao khóa XVII, nhiệm kỳ 2011-201688
 19-12-2014Nghị quyết số 14/NQ-HĐND về nội dung các kỳ họp và hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 201589
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365