Công báo Số 01 Năm 2015

 Năm 2015  Số 01 Ngày 29 tháng 1 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
 15-12-2014Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 20154
 15-12-2014Nghị quyết số 10/2014/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 201313
 15-12-2014Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và khu dân cư; hỗ trợ kinh phí hoạt động các chi hội thuộc tổ chức chính trị - xã hội ở khu đặc biệt khó khăn, khu thuộc xã đặc biệt khó khăn và an toàn khu15
 15-12-2014Nghị quyết số 12/2014/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với Chi hội trưởng Hội Người cao tuổi ở khu dân cư20
 15-12-2014Nghị quyết số 13/2014/NQ-HĐND về việc quy định mức chi hỗ trợ trong sử dụng nguồn vốn hỗ trợ địa phương sản xuất lúa theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP của Chính phủ23
 15-12-2014Nghị quyết số 14/2014/NQ-HĐND về việc quy định mức hỗ trợ cho các hoạt động để phát triển sản xuất và dịch vụ nông thôn trên địa bàn xã thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Phú Thọ25
 15-12-2014Nghị quyết số 15/2014/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2015-202028
 15-12-2014Nghị quyết số 16/2014/NQ-HĐND v/v sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 224/2010/NQ-HĐND ngày 14/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi NSĐP, tỷ lệ (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2011 - 201535
 15-12-2014Nghị quyết số 17/2014/NQ-HĐND về việc quy định mức thu phí, lệ phí; tỷ lệ (%) để lại cho các tổ chức, cá nhân thu một số khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Phú Thọ40
 15-12-2014Nghị quyết số 18/2014/NQ-HĐND về Bảng giá đất 05 năm (2015- 2019) trên địa bàn tỉnh Phú Thọ55
Văn bản pháp luật khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
 15-12-2014Nghị quyết số 08/NQ-HĐND về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2011- 2016 đối với ông Bùi Văn Hinh59
 15-12-2014Nghị quyết số 09/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ, khóa XVII, nhiệm kỳ 2011 - 201660
 15-12-2014Nghị quyết số 10/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Ủy viên Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa XVII, nhiệm kỳ 2011 - 201661
 15-12-2014Nghị quyết số 11/NQ-HĐND xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu62
 15-12-2014Nghị quyết số 12/NQ-HĐND về nội dung các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 201566
 15-12-2014Nghị quyết số 13/NQ-HĐND chương trình hoạt động giám sát của HĐND tỉnh năm 201570
 15-12-2014Nghị quyết số 14/NQ-HĐND về việc bãi bỏ Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND ngày 18/8/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Phú Thọ72
 15-12-2014Nghị quyết số 15/NQ-HĐND v/v bãi bỏ Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND ngày 25/7/2012 của HĐND tỉnh về việc quy định giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý74
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
 22-12-2014Thông báo số 86/TB-UBND kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Kế San tại hội nghị nghe Sở Ngoại vụ báo cáo đề xuất triển khai các nội dung hợp tác với tỉnh Nara, Nhật Bản trong các lĩnh vực văn hóa, du lịch và giáo dục76
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365