Công báo Số 14 Năm 2022

 Năm 2022  Số 14 Ngày 17 tháng 7 năm 2022
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 11-07-2022Quyết định số 1835/QĐ-UBND V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ (lần 1) 2
 11-07-2022Quyết định số 1840/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Phú Thọ trực thuộc Sở Tư pháp9
 15-07-2022Quyết định số 1850/QĐ-UBND V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ (lần 2)13
 15-07-2022Quyết định số 1857/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thư viện tỉnh Phú Thọ trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 18
 15-07-2022Quyết định số 1858/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Văn thư - Lưu trữ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ 22
 15-07-2022Quyết định số 1861/QĐ-UBND V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ (lần 1) 27
 19-07-2022Quyết định số 1894/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường 37
 20-07-2022Quyết định số 1903/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Hoạt động khoa học công nghệ, lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ 41
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365