Công báo Số 05 Năm 2024

 Năm 2024  Số 05 Ngày 1 tháng 2 năm 2024
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 15-01-2024Quyết định số 84/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực Dân tộc thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Phú Thọ 2
 15-01-2024Quyết định số 87/QĐ-UBND V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 6
 16-01-2024Quyết định số 94/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 10
 17-01-2024Quyết định số 97/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Phú Thọ 14
 17-01-2024Quyết định số 106/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 17
 18-01-2024Quyết định số 108/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực quản lý cạnh tranh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ 24
 19-01-2024Quyết định số 121/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ 27
 19-01-2024Quyết định số 123/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 30
 22-01-2024Quyết định số 128/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ 33
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365