Công báo Số 03 Năm 2024

 Năm 2024  Số 03 Ngày 15 tháng 1 năm 2024
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản pháp luật khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
 12-12-2023Nghị quyết số 23/NQ-HĐND Về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026¬¬¬¬ 2
 12-12-2023Nghị quyết số 24/NQ-HĐND Miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ khoá XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026¬¬¬¬ 4
 12-12-2023Nghị quyết số 25/NQ-HĐND Xác nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ khoá XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026¬¬¬¬ 6
 12-12-2023Nghị quyết số 26/NQ-HĐND Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 bầu 8
 12-12-2023Nghị quyết số 27/NQ-HĐND Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 202413
 12-12-2023Nghị quyết số 28/NQ-HĐND Về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022 22
 12-12-2023Nghị quyết số 29/NQ-HĐND Tạm giao biên chế hành chính năm 202424
 12-12-2023Nghị quyết số 30/NQ-HĐND Tạm giao tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2024 26
 12-12-2023Nghị quyết số 31 /NQ-HĐND Quy định số lượng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đối với từng đơn vị hành chính cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2024 28
 12-12-2023Nghị quyết số 32/NQ-HĐND Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Hệ thống thu gom và xử lý nước thải thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 32
 12-12-2023Nghị quyết số 33/NQ-HĐND Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 34
 12-12-2023Nghị quyết số 34/NQ-HĐND Thông qua giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2023 39
 12-12-2023Nghị quyết số 35/NQ-HĐND Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX 42
 12-12-2023Nghị quyết số 36/NQ-HĐND Về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 202447
 12-12-2023Nghị quyết số 37/NQ-HĐND Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2024 50
 12-12-2023Nghị quyết số 39/NQ-HĐND Về phân bổ vốn đầu tư công và vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024 55
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365