Công báo Số 16 Năm 2020

 Năm 2020  Số 16 Ngày 30 tháng 11 năm 2020
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 16-11-2020Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của các tổ chức tự quản về an ninh, trật tự trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 2
 25-11-2020Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND Về việc quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Phú Thọ15
 30-11-2020Quyết định số 23/2020/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND ngày 15/3/2012 của UBND tỉnh quy định về quản lý, khai thác đất đắp nền công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 36
Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 16-11-2020Chỉ thị số 11/CT-UBND Về tăng cường công tác quản lý nhà nước và nâng cao hiệu quả đầu tư các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉn37
 20-11-2020Quyết định số 3045/QĐ-UBND Ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh 45
 24-11-2020Quyết định số 3071/QĐ-UBND Về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tư pháp 53
 20-11-2020Quyết định số 3041/QĐ-UBND Phê duyệt Ngân hàng tên đường, phố, công trình công cộng huyện Tam Nông và bổ sung Ngân hàng tên đường, phố, công trình công cộng huyện Lâm Thao 57
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365