Công báo Số 13 Năm 2020

 Năm 2020  Số 13 Ngày 30 tháng 9 năm 2020
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 30-09-2020Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND Ban hành Quy chế hoạt động, hướng dẫn nội dung chi, mức chi và việc quản lý, sử dụng Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Phú Thọ 2
Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 10-08-2020Quyết định số 1830/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã tỉnh Phú Thọ13
 10-08-2020Quyết định số 1831/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Phú Thọ18
 17-09-2020Chỉ thị số 09/CT-UBND Về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020 - 2021 đối với ngành giáo dục, đào tạo, dạy nghề tỉnh Phú Thọ 34
 18-09-2020Quyết định số 2476/QĐ-UBND Về việc công bố bổ sung Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường44
 22-09-2020Quyết định số 2054/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và thực hiện Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 48
 22-09-2020Quyết định số 2505/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thầm quyền giải quyết của UBND tỉnh và thực hiện Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ52
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365