Công báo Số 11 Năm 2018

 Năm 2018  Số 11 Ngày 21 tháng 12 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản pháp luật khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
 13-12-2018Nghị quyết số 06/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 20213
 13-12-2018Nghị quyết số 07/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 20174
 13-12-2018Nghị quyết số 08/NQ-HĐND về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Trường THPT Tân Sơn, huyện Tân Sơn (giai đoạn I)38
 13-12-2018Nghị quyết số 09/NQ-HĐND về việc thông qua chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà Văn hóa nghệ thuật tỉnh Phú Thọ41
 13-12-2018Nghị quyết số 10/NQ-HĐND về việc thông qua chủ trương đầu tư điều chỉnh dự án Trung tâm Hành chính công và Điều hành đô thị thông minh43
 13-12-2018Nghị quyết số 11/NQ-HĐND phê chuẩn biên chế hành chính năm 201945
 13-12-2018Nghị quyết số 12/NQ-HĐND phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 201947
 13-12-2018Nghị quyết số 13/NQ-HĐND về nội dung các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 201949
 13-12-2018Nghị quyết số 14/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 201954
 13-12-2018Nghị quyết số 15/NQ-HĐND về dự toán thu NSNN trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 201957
 13-12-2018Nghị quyết số 16/NQ-HĐND về việc đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ167
 13-12-2018Nghị quyết số 17/NQ-HĐND về việc đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ170
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365