Công báo Số 05 Năm 2018

 Năm 2018  Số 05 Ngày 22 tháng 6 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 20-04-2018Quyết định số 06/2018/QD-UBND ban hành Quy chế quản lý, cập nhật, khai thác, sử dụng, lưu trữ cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ3
 18-05-2018Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ13
 21-05-2018Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 203022
 01-06-2018Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ủy quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trên địa bàn tỉnh Phú Thọ25
 01-06-2018Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Đề án và các Quyết định sửa đổi, bổ sung Đề án tổ chức Giải Báo chí tỉnh Phú Thọ26
 18-06-2018Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND về việc sửa đổi Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 04/5/2017 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch29
 18-06-2018Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND về việc sửa đổi Quyết định số 2202/2015/QĐ-UBND ngày 11/9/2015 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Khoa học và Công nghệ31
Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 11-04-2018Quyết định số 762/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ33
 10-05-2018Quyết định số 1013/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ37
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
 28-05-2018Quyết định số 1188/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm có thời hạn 05 năm giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ42
 28-05-2018Quyết định số 1189/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm có thời hạn 05 năm giữ chức vụ Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ43
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365