Công báo Số 10 Năm 2018

 Năm 2018  Số 10 Ngày 21 tháng 12 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 30-11-2018Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh Phú Thọ3
 19-12-2018Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 201930
 20-12-2018Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ38
 20-12-2018Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ50
 21-12-2018Quyết định số 39/2018/QĐ-UBND điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất 05 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Phú Thọ ban hành kèm theo Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh Phú Thọ, Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 và Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND ngày 19/12/2017 của UBND tỉnh Phú Thọ58
 21-12-2018Quyết định số 40/2018/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung tỷ lệ (%) phân chia các nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2017 - 2020 quy định tại Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 08/12/2016 của UBND tỉnh Phú Thọ (đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 19/12/2017 của UBND tỉnh Phú Thọ)76
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365