Công báo Số 04 Năm 2018

 Năm 2018  Số 04 Ngày 12 tháng 4 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 09-02-2018Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND v/v phê duyệt Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Phú Thọ đến năm 20303
 20-03-2018Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ban hành Quy chế phổ biến thông tin thống kê nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ11
 04-04-2018Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định một số nội dung về công tác lập, giao dự toán và quyết toán chi Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Phú Thọ19
Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 16-03-2018Quyết định số 579/QĐ-UBND kế hoạch hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03/2/2018 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;23
 16-03-2018Quyết định số 580/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW; Kế hoạch hành động số 45-KH/TU ngày 14/12/2017 của Tỉnh ủy Phú Thọ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập33
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
 27-02-2018Quyết định số 458/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm có thời hạn 05 năm giữ chức vụ Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ46
 29-03-2018Quyết định số 668/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm có thời hạn 05 năm giữ chức vụ Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ48
 04-04-2018Quyết định số 689/QĐ-UBND về việc tiếp nhận, bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ49
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365