Công báo Số 08 Năm 2019

 Năm 2019  Số 08 Ngày 15 tháng 10 năm 2019
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
 14-11-2019Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND Quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã; người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và khu dân cư dôi dư do sắp xếp lại tổ chức 3
 14-11-2019Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND Thông qua danh mục bổ sung các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng phải thu hồi đất; danh mục các dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh chấp thuận; danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận 7
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 05-11-2019Quyết định số 16 /2019/QĐ-UBND Ban hành Quy chế hoạt động của Cổng Thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ 13
 14-11-2019Quyết định số 17 /2019/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 2213/2006/QĐ-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2006 của UBND tỉnh Phú Thọ ban hành quy định xử lý thực bì bằng phương pháp đốt25
 14-11-2019Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định 11/2015/QĐ-UBND ngày 27/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành quy định cụ thể về quản lý nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Phú Thọ27
Văn bản pháp luật khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
 14-11-2019Nghị quyết số 22/NQ-HĐND Quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình: Trường THPT Chuyên Hùng Vương 119
 14-11-2019Nghị quyết số 23/NQ-HĐND Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Xử lý khẩn cấp sạt lở bờ, vở sông đê tả Thao, thuộc địa bàn huyện Thanh Ba 122
 14-11-2019Nghị quyết số 24/NQ-HĐND Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp, gia cố đê ngòi Me, ngòi Cỏ - huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ (giai đoạn I)124
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 24-09-2019Chỉ thị số 09/CT-UBND V/v tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh127
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365