Văn bản quy phạm pháp luật

 Năm 2006  Tất cả cơ quan ban hành  Tất cả các loại văn bản
Danh sách 189 văn bản được ban hành trong năm 2006:
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  29/12/2006 Quyết định số 3655/2006/QĐ-UBND về kế hoạch thực hiện chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2007 - 2010 của tỉnh Phú Thọ 08/01/2007
  29/12/2006 Quyết định số 3656/2006/QĐ-UBND về giá đất và bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 08/01/2007
  29/12/2006 Quyết định số 3664/2006/QĐ-UBND v/v ban hành kế hoạch thực hiện chương trình hành động của Tỉnh ủy Phú Thọ về công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2007 - 2010 08/01/2007
  29/12/2006 Quyết định số 3666/2006/QĐ-UBND v/v ban hành chính sách hỗ trợ phát triển cây chè tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2007 - 2010 08/01/2007
  29/12/2006 Quyết định số 3667/2006/QĐ-UBND v/v ban hành chính sách hỗ trợ phát triển cây ăn quả của tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2007 - 2010 08/01/2007
  29/12/2006 Quyết định số 3668/2006/QĐ-UBND v/v ban hành chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi bò thịt chất lượng cao vùng trọng điểm tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2007 - 2010 08/01/2007
  29/12/2006 Quyết định số 3669/2006/QĐ-UBND v/v ban hành chính sách hỗ trợ phát triển cây lương thực tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2007 - 2010 08/01/2007
  29/12/2006 Quyết định số 3670/2006/QĐ-UBND v/v ban hành chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2007 - 2010 08/01/2007
  29/12/2006 Quyết định số 3672/2006/QĐ-UBND v/v quy định tỷ lệ (%) phân chia các nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Phú Thọ thời kỳ năm 2007 - 2010 08/01/2007
  29/12/2006 Nghị quyết số 47/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển KT - XH năm 2007 05/01/2007
  29/12/2006 Nghị quyết số 48/2006/NQ-HĐND về chương trình các kỳ họp của HĐND, chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2007 05/01/2007
  29/12/2006 Nghị quyết số 51/2006/NQ-HĐND về “Xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư, xã, thị trấn, cơ quan văn hóa, xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở” giai đoạn 2006 - 2010 05/01/2007
  28/12/2006 Nghị quyết số 35/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2007 04/01/2007
  28/12/2006 Nghị quyết số 36/2006/NQ-HĐND về dự toán thu - chi ngân sách, phương án phân bổ ngân sách Nhà nước huyện Thanh Thủy năm 2007 04/01/2007
  28/12/2006 Quyết định số 3627/2006/QĐ-UBND về việc điều chỉnh số lượng, nâng mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã và khu dân cư; nâng mức hỗ trợ tiền lương đối với giáo viên mầm non ngoài biên chế hợp đồng tại xã, phường, thị trấn 07/01/2007
  28/12/2006 Nghị quyết số 37/2006/NQ-HĐND thông qua kết quả xét phân loại đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị định 159/2005/NĐ-CP của Chính phủ 04/01/2007
  28/12/2006 Nghị quyết số 38/2006/NQ-HĐND về việc thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2007 của huyện Thanh Thủy 04/01/2007
  28/12/2006 Nghị quyết số 39/2006/NQ-HĐND chương trình các kỳ họp của HĐND, chương trình giám sát của Thường trực các ban HĐND huyện năm 2007 04/01/2007
  28/12/2006 Nghị quyết số 49/2006/NQ-HĐND về việc phê duyệt kết quả phân loại đơn vị hành chính xã, phường 04/01/2007
  28/12/2006 Nghị quyết số 50/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2007 04/01/2007
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365