Văn bản quy phạm pháp luật

 Năm 2006  Hội đồng nhân dân tỉnh  Tất cả các loại văn bản
Danh sách 45 văn bản được ban hành trong năm 2006:
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  12/12/2006 Nghị quyết số 84/2006/NQ-HĐND về dự toán thu NSNN trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2007 22/12/2006
  08/12/2006 Nghị quyết số 81/2006/ NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2007 18/12/2006
  08/12/2006 Nghị quyết số 82/2006/ NQ-HĐND về định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2007 thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2007 - 2010 18/12/2006
  08/12/2006 Nghị quyết số 83/2006/ NQ-HĐND về việc quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách địa phương; tỷ lệ (%) phân chia các nguồn thu giữa các cấp ngân sách thời kỳ năm 2007 - 2010 18/12/2006
  08/12/2006 Nghị quyết số 85/2006/NQ-UBND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2005 18/12/2006
  08/12/2006 Nghị quyết số 86/2006/NQ-HĐND về phân bổ các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước năm 2007 18/12/2006
  08/12/2006 Nghị quyết số 88/2006/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ chương trình sản xuất nông nghiệp trọng điểm tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2007 - 2010 18/12/2006
  08/12/2006 Nghị quyết số 89/2006/NQ-HĐND về việc điều chỉnh số lượng, nâng mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã và khu dân cư; nâng mức hỗ trợ tiền lương đối với giáo viên mầm non ngoài biên chế hợp đồng tại xã, phường, thị trấn 18/12/2006
  08/12/2006 Nghị quyết số 90/2006/NQ-HĐND về phê duyệt Đề án Phổ cập bậc trung học tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2015 18/12/2006
  08/12/2006 Nghị quyết số 91/2006/NQ-HĐND quy định tạm thời mức thu học phí ở các cơ sở giáo dục đào tạo, dạy nghề công lập; mức thu học phí ở các trường, lớp Mầm non bán công, Trung học phổ thông bán công trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 18/12/2006
  08/12/2006 Nghị quyết số 92/2006/ NQ-HĐND về danh mục , mức thu, tỷ lệ thu điều tiết các khoản phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 18/12/2006
  08/12/2006 Nghị quyết số 93/2006/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2006 - 2010) của tỉnh Phú Thọ 18/12/2006
  08/12/2006 Nghị quyết số 94/2006/NQ-HĐND về quy hoạch điều chỉnh phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020 18/12/2006
  08/12/2006 Nghị quyết số 95/2006/NQ-HĐND về việc điều chỉnh địa giới hành chính, chia huyện Thanh Sơn thành hai huyện 18/12/2006
  08/12/2006 Nghị quyết số 96/2006/NQ-HĐND chương trình các kỳ họp của Hội đồng nhân dân, chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2007 18/12/2006
  31/07/2006 Nghị quyết số 68/2006/ NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ khóa XVI, nhiệm kỳ 2004 - 2009 10/08/2006
  31/07/2006 Nghị quyết số 69/2006/ NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ khóa XVI, nhiệm kỳ 2004 - 2009 10/08/2006
  31/07/2006 Nghị quyết số 70/2006/ NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Ban Pháp chế HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XVI, nhiệm kỳ 2004 - 2009 10/08/2006
  31/07/2006 Nghị quyết số 71/2006/ NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu Phó Ban Pháp chế HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XVI, nhiệm kỳ 2004 - 2009 10/08/2006
  31/07/2006 Nghị quyết số 72/2006/ NQ-HĐND phê chuẩn nhu cầu bổ sung biên chế hành chính năm 2007 10/08/2006
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365