Văn bản quy phạm pháp luật

 Năm 2006  Tất cả cơ quan ban hành  Nghị quyết
Danh sách 110 văn bản được ban hành trong năm 2006:
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  29/12/2006 Nghị quyết số 47/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển KT - XH năm 2007 05/01/2007
  29/12/2006 Nghị quyết số 48/2006/NQ-HĐND về chương trình các kỳ họp của HĐND, chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2007 05/01/2007
  29/12/2006 Nghị quyết số 51/2006/NQ-HĐND về “Xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư, xã, thị trấn, cơ quan văn hóa, xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở” giai đoạn 2006 - 2010 05/01/2007
  28/12/2006 Nghị quyết số 35/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2007 04/01/2007
  28/12/2006 Nghị quyết số 36/2006/NQ-HĐND về dự toán thu - chi ngân sách, phương án phân bổ ngân sách Nhà nước huyện Thanh Thủy năm 2007 04/01/2007
  28/12/2006 Nghị quyết số 37/2006/NQ-HĐND thông qua kết quả xét phân loại đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị định 159/2005/NĐ-CP của Chính phủ 04/01/2007
  28/12/2006 Nghị quyết số 38/2006/NQ-HĐND về việc thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2007 của huyện Thanh Thủy 04/01/2007
  28/12/2006 Nghị quyết số 39/2006/NQ-HĐND chương trình các kỳ họp của HĐND, chương trình giám sát của Thường trực các ban HĐND huyện năm 2007 04/01/2007
  28/12/2006 Nghị quyết số 49/2006/NQ-HĐND về việc phê duyệt kết quả phân loại đơn vị hành chính xã, phường 04/01/2007
  28/12/2006 Nghị quyết số 50/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2007 04/01/2007
  28/12/2006 Nghị quyết số 51/2006/NQ-HĐND về chương trình giải quyết việc làm giai đoạn 2006 - 2010 04/01/2007
  28/12/2006 Nghị quyết số 52/2006/NQ-HĐND về quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã Phú Thọ đến năm 2020 04/01/2007
  27/12/2006 Nghị quyết số 09/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2007NGHỊ 03/01/2007
  27/12/2006 Nghị quyết số 10/2006/NQ-HĐND về định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2007 thời kỳ ổn định ngân sách địa phương giai đoạn 2007 - 2010 03/01/2007
  27/12/2006 Nghị quyết số 11/2006/NQ-HĐND về dự toán thu NSNN trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách huyện; năm 2007 03/01/2007
  27/12/2006 Nghị quyết số 12/2006/NQ-HĐND chương trình các kỳ họp HĐND, chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2007 03/01/2007
  27/12/2006 Nghị quyết số 13/2006/NQ-HĐND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2007 huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ 03/01/2007
  27/12/2006 Nghị quyết số 14/2006/NQ-HĐND về việc phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn \ 03/01/2007
  26/12/2006 Nghị quyết số 28/2006/NQ-HĐND chương trình các kỳ họp và chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2007 02/01/2007
  26/12/2006 Nghị quyết số 29/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2007 của huyện Đoan Hùng 02/01/2007
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365