Văn bản quy phạm pháp luật

 Năm 2015  Tất cả cơ quan ban hành  Tất cả các loại văn bản
Danh sách 75 văn bản được ban hành trong năm 2015:
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  28/12/2015 Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ 07/01/2016
  25/12/2015 Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 01/01/2016
  25/12/2015 Nghị quyết số 09/2015/NQ-HĐND về dự toán thu NSNN trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2016. 01/01/2016
  25/12/2015 Nghị quyết số 10/2015/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2016 - 2020 01/01/2016
  25/12/2015 Nghị quyết số 11/2015/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2016 01/01/2016
  25/12/2015 Nghị quyết số 12/2015/NQ-HĐND về nội dung các kỳ họp của Hội đồng nhân dân huyện năm 2016 01/01/2016
  24/12/2015 Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 31/12/2015
  24/12/2015 Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐND về dự toán thu NSNN trên địa bàn; Dự toán chi ngân sách địa phương; Phương án phân bổ ngân sách năm 2016 31/12/2015
  24/12/2015 Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND về phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa, giai đoạn 2016-2020 31/12/2015
  24/12/2015 Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐND về hỗ trợ khuyến khích phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa, giai đoạn 2016-2020 31/12/2015
  24/12/2015 Nghị quyết số 87/2015/NQ-HĐND về việc điều chỉnh dự toán ngân sách cấp huyện năm 2015 31/12/2015
  24/12/2015 Nghị quyết số 88/2015/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 31/12/2015
  24/12/2015 Nghị quyết số 89/2015/NQ-HĐND về dự toán thu NSNN trên địa bàn, dự toán thu - chi ngân sách huyện, phương án phân bổ chi ngân sách cấp huyện năm 2016 31/12/2015
  24/12/2015 Nghị quyết số 90/2015/NQ-HĐND về kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 31/12/2015
  24/12/2015 Nghị quyết số 91/2015/NQ-HĐND về nội dung các kỳ họp, chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2016 31/12/2015
  23/12/2015 Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Phú Thọ 02/01/2016
  23/12/2015 Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Thọ 02/01/2016
  23/12/2015 Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND v/v ban hành Quy định về tổ chức khuyến nông cơ sở, mức phụ cấp, nguồn chi trả phụ cấp đối với người làm công tác khuyến nông cơ sở 02/01/2016
  23/12/2015 Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND v/v quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 02/01/2016
  23/12/2015 Nghị quyết số 73/2015/NQ-HĐND về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 30/12/2015
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365