Văn bản quy phạm pháp luật

 Năm 2015  Tất cả cơ quan ban hành  Nghị quyết
Danh sách 51 văn bản được ban hành trong năm 2015:
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  25/12/2015 Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 01/01/2016
  25/12/2015 Nghị quyết số 09/2015/NQ-HĐND về dự toán thu NSNN trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2016. 01/01/2016
  25/12/2015 Nghị quyết số 10/2015/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2016 - 2020 01/01/2016
  25/12/2015 Nghị quyết số 11/2015/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2016 01/01/2016
  25/12/2015 Nghị quyết số 12/2015/NQ-HĐND về nội dung các kỳ họp của Hội đồng nhân dân huyện năm 2016 01/01/2016
  24/12/2015 Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 31/12/2015
  24/12/2015 Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐND về dự toán thu NSNN trên địa bàn; Dự toán chi ngân sách địa phương; Phương án phân bổ ngân sách năm 2016 31/12/2015
  24/12/2015 Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND về phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa, giai đoạn 2016-2020 31/12/2015
  24/12/2015 Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐND về hỗ trợ khuyến khích phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa, giai đoạn 2016-2020 31/12/2015
  24/12/2015 Nghị quyết số 87/2015/NQ-HĐND về việc điều chỉnh dự toán ngân sách cấp huyện năm 2015 31/12/2015
  24/12/2015 Nghị quyết số 88/2015/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 31/12/2015
  24/12/2015 Nghị quyết số 89/2015/NQ-HĐND về dự toán thu NSNN trên địa bàn, dự toán thu - chi ngân sách huyện, phương án phân bổ chi ngân sách cấp huyện năm 2016 31/12/2015
  24/12/2015 Nghị quyết số 90/2015/NQ-HĐND về kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 31/12/2015
  24/12/2015 Nghị quyết số 91/2015/NQ-HĐND về nội dung các kỳ họp, chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2016 31/12/2015
  23/12/2015 Nghị quyết số 73/2015/NQ-HĐND về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 30/12/2015
  23/12/2015 Nghị quyết số 74/2015/NQ-HĐND về dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2016 30/12/2015
  23/12/2015 Nghị quyết số 75/2015/NQ-HĐND về nội dung các kỳ họp của Hội đồng nhân dân huyện năm 2016 30/12/2015
  23/12/2015 Nghị quyết số 76/2015/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2016 30/12/2015
  18/12/2015 Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 25/12/2015
  18/12/2015 Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐND về dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2016 và phân bổ dự toán chi ngân sách huyện, chi bổ sung cân đối ngân sách xã, thị trấn năm 2016 25/12/2015
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365