Văn bản quy phạm pháp luật

 Năm 2013  Tất cả cơ quan ban hành  Tất cả các loại văn bản
Danh sách 92 văn bản được ban hành trong năm 2013:
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  26/12/2013 Nghị quyết số 46/2013/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội huyện Yên Lập năm 2014. 02/01/2014
  26/12/2013 Nghị quyết số 47/2013/NQ-HĐND về dự toán thu Ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách huyện và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp huyện năm 2014 02/01/2014
  26/12/2013 Nghị quyết số 48/2013/NQ-HĐND thông qua Kế hoạch sử dụng đất huyện Yên Lập năm 2014 02/01/2014
  25/12/2013 Nghị quyết số 13/2013/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 01/01/2014
  25/12/2013 Nghị quyết số 14/2013/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn; Dự toán chi Ngân sách huyện Cẩm Khê năm 2014 01/01/2014
  25/12/2013 Nghị quyết số 15/2013/NQ-HĐND về việc tăng cường quản lý, bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Cẩm Khê đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 01/01/2014
  20/12/2013 Quyết định số 39/2013/QĐ-UBND v/v sửa đổi, bổ sung Quyết định số 23/2011/QĐ-UBND ngày 20/12/2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ các chương trình sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2012 - 2015 30/12/2013
  19/12/2013 Nghị quyết số 46/2013/NQ-HĐND về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 26/12/2013
  19/12/2013 Nghị quyết số 47/2013/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn; Dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ Ngân sách cấp huyện năm 2014 26/12/2013
  19/12/2013 Nghị quyết số 48/2013/NQ-HĐND về nội dung các kỳ họp của Hội đồng nhân dân huyện năm 2014. 26/12/2013
  19/12/2013 Nghị quyết số 49/2013/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2014. 26/12/2013
  19/12/2013 Nghị quyết số 50/2013/NQ-HĐND về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện. 26/12/2013
  18/12/2013 Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND về mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 25/12/2013
  16/12/2013 Quyết định số 37/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định cụ thể một số điểm về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 26/12/2013
  16/12/2013 Quyết định số 38/2013/QĐ-UBND về một số chủ trương, biện pháp quản lý và điều hành Ngân sách địa phương năm 2014. 26/12/2013
  13/12/2013 Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 23/12/2013
  13/12/2013 Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND về việc phê chuẩn điều chỉnh quyết toán ngân sách địa phương năm 2011 23/12/2013
  13/12/2013 Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2012 23/12/2013
  13/12/2013 Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 142/2008/NQ-HĐND, ngày 22/7/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh 23/12/2013
  13/12/2013 Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 36/2011/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ các chương trình sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2012 - 2015 23/12/2013
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365