Văn bản quy phạm pháp luật

 Năm 2013  HĐND huyện Đoan Hùng  Tất cả các loại văn bản
Danh sách 13 văn bản được ban hành trong năm 2013:
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  19/12/2013 Nghị quyết số 46/2013/NQ-HĐND về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 26/12/2013
  19/12/2013 Nghị quyết số 47/2013/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn; Dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ Ngân sách cấp huyện năm 2014 26/12/2013
  19/12/2013 Nghị quyết số 48/2013/NQ-HĐND về nội dung các kỳ họp của Hội đồng nhân dân huyện năm 2014. 26/12/2013
  19/12/2013 Nghị quyết số 49/2013/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2014. 26/12/2013
  19/12/2013 Nghị quyết số 50/2013/NQ-HĐND về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện. 26/12/2013
  25/07/2013 Nghị quyết số 38/2013/NQ-HĐND về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện 01/08/2013
  25/07/2013 Nghị quyết số 39/2013/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Khoá XIX - nhiệm kỳ 2011 - 2016 01/08/2013
  25/07/2013 Nghị quyết số 40/2013/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kinh tế-xã hội HĐND huyện Khoá XIX - nhiệm kỳ 2011 - 2016 01/08/2013
  25/07/2013 Nghị quyết số 41/2013/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử bổ xung thành viên Ban Kinh tế-xã hội, HĐND huyện khoá XIX - nhiệm kỳ 2011 - 2016 01/08/2013
  25/07/2013 Nghị quyết số 42/2013/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử bổ xung Uỷ viên UBND huyện khoá XIX, nhiệm kỳ 2011 - 2016 01/08/2013
  25/07/2013 Nghị quyết số 43/2013/NQ-HĐND xÁC NHẬN KẾT QUẢ LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM ĐỐI VỚI NGƯỜI GIỮ CHỨC VỤ DO HĐND BẦU 01/08/2013
  25/07/2013 Nghị quyết số 44/2013/ NQ-HĐND về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới đến năm 2015 01/08/2013
  25/07/2013 Nghị quyết số 45/2013/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước Huyện Đoan Hùng năm 2012 01/08/2013
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365