Văn bản quy phạm pháp luật

 Năm 2009  Tất cả cơ quan ban hành  Nghị quyết
Danh sách 68 văn bản được ban hành trong năm 2009:
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  31/12/2009 Nghị quyết số 05/2009/NQ-HĐND về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2010 07/01/2010
  31/12/2009 Nghị quyết số 05/2009/NQ-HĐNDTS về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2010 07/01/2009
  31/12/2009 Nghị quyết số 06/2009/NQ-HĐND về dự toán thu NSNN trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2010 07/01/2010
  31/12/2009 Nghị quyết số 09/2009/NQ-HĐND thông qua Quy hoạch sử dụng đất huyện Tân Sơn đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất đến năm 2015 07/01/2010
  31/12/2009 Nghị quyết số 80/2009/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010 07/01/2010
  31/12/2009 Nghị quyết số 81/2009/NQ-HĐND về dự toán thu NSNN trên địa bàn; Chi ngân sách địa phương Phương án phân bổ ngân sách Thị xã Phú Thọ năm 2010 07/01/2010
  31/12/2009 Nghị quyết số 82/2009/NQ-HĐND về phân bổ các nguồn lực đầu tư từ ngân sách Nhà nước và kế hoạch các chương trình mục tiêu năm 2010 07/01/2010
  31/12/2009 Nghị quyết số 83/2009/NQ-HĐND về việc tán thành thông qua Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 xã Thanh Vinh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ 07/01/2010
  31/12/2009 Nghị quyết số 84/2009/NQ-HĐND về việc thông qua đề án đề nghị công nhận thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ là đô thị loại III 07/01/2010
  31/12/2009 Nghị quyết số 89/2009/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển KT - XH năm 2010 07/01/2010
  31/12/2009 Nghị quyết số 91/2009/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách Nhà nước Và chi ngân sách địa phương năm 2010 07/01/2010
  25/12/2009 Nghị quyết số 10/2009/NQ-HĐND về dự toán thu NSNN trên địa bàn; Dự toán chi Ngân sách huyện Cẩm Khê năm 2010 01/01/2010
  25/12/2009 Nghị quyết số 11/2009/NQ-HĐND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2010 huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ 01/01/2010
  25/12/2009 Nghị quyết số 12/2009/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2010 01/01/2010
  25/12/2009 Nghị quyết số 81/2009/NQ-HĐND nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010 01/01/2010
  25/12/2009 Nghị quyết số 82/2009/NQ-HĐND về dự toán thu NSNN trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách Huyện; phương án bổ chi ngân sách cấp huyện năm 2010 01/01/2010
  25/12/2009 Nghị quyết số 83/2009/NQ-HĐND về chương trình các kỳ họp và hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2010 01/01/2010
  24/12/2009 Nghị quyết số 02/2009/NQ-HĐND về phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010 31/12/2009
  24/12/2009 Nghị quyết số 03/2009/NQ-HĐND về dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2010 và phân bổ dự toán chi ngân sách huyện, chi bổ sung cân đối ngân sách xã, thị trấn năm 2010 31/12/2009
  24/12/2009 Nghị quyết số 04/2009/NQ-HĐND v/v Phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản và phát triển kinh tế năm 2010 31/12/2009
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365