Văn bản quy phạm pháp luật

 Năm 2014  HĐND huyện Đoan Hùng  Nghị quyết
Danh sách 17 văn bản được ban hành trong năm 2014:
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  23/12/2014 Nghị quyết số 54/2014/NQ-HĐND về nội dung các kỳ họp của Hội đồng nhân dân huyện năm 2015. 30/12/2014
  23/12/2014 Nghị quyết số 55/2014/NQ-HĐND về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 30/12/2014
  23/12/2014 Nghị quyết số 56/2014/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn; Dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ Ngân sách cấp huyện năm 2015 30/12/2014
  23/12/2014 Nghị quyết số 57/2014/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2015. 30/12/2014
  23/12/2014 Nghị quyết số 60/2014/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Khoá XIX - nhiệm kỳ 2011 - 2016 30/12/2014
  23/12/2014 Nghị quyết số 61/2014/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Uỷ viên UBND huyện khoá XIX, nhiệm kỳ 2011 - 2016 30/12/2014
  23/12/2014 Nghị quyết số 62/2014/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kinh tế-xã hội HĐND huyện Khoá XIX, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 30/12/2014
  23/12/2014 Nghị quyết số 63/2014/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Trưởng Ban Kinh tế-xã hội HĐND huyện khoá XIX, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 30/12/2014
  23/12/2014 Nghị quyết số 64/2014/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm thành viên Ban Pháp chế, HĐND huyện Khoá XIX - nhiệm kỳ 2011 - 2016 30/12/2014
  23/12/2014 Nghị quyết số 65/2014/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Pháp chế, HĐND huyện khoá XIX - nhiệm kỳ 2011 - 2016. 30/12/2014
  22/12/2014 Nghị quyết số 53/2014/NQ-HĐND xÁC NHẬN KẾT QUẢ LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM ĐỐI VỚI NGƯỜI GIỮ CHỨC VỤ DO HĐND BẦU 29/12/2014
  22/12/2014 Nghị quyết số 58/2014/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Khoá XIX - nhiệm kỳ 2011 - 2016 29/12/2014
  22/12/2014 Nghị quyết số 59/2014/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch HĐND huyện khoá XIX, nhiệm kỳ 2011 - 2016 29/12/2014
  22/12/2014 Nghị quyết số 66/2014/NQ-HĐND về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Nguyễn Thanh Hải 29/12/2014
  22/12/2014 Nghị quyết số 67/2014/NQ-HĐND về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Nhạc Văn Tâm 29/12/2014
  15/07/2014 Nghị quyết số 51/2014/NQ-HĐND về điều chỉnh số liệu quyết toán Thu, chi ngân sách Nhà nước huyện năm 2012. 22/07/2014
  15/07/2014 Nghị quyết số 52/2014/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán Ngân sách Nhà nước Huyện Đoan hùng năm 2013 22/07/2014
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365