Văn bản quy phạm pháp luật

 Năm 2014  Hội đồng nhân dân tỉnh  Nghị quyết
Danh sách 22 văn bản được ban hành trong năm 2014:
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  15/12/2014 Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 25/12/2014
  15/12/2014 Nghị quyết số 10/2014/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2013 25/12/2014
  15/12/2014 Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và khu dân cư; hỗ trợ kinh phí hoạt động các chi hội thuộc tổ chức chính trị - xã hội ở khu đặc biệt khó khăn, khu thuộc xã đặc biệt khó khăn và an toàn khu 25/12/2014
  15/12/2014 Nghị quyết số 12/2014/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với Chi hội trưởng Hội Người cao tuổi ở khu dân cư 25/12/2014
  15/12/2014 Nghị quyết số 13/2014/NQ-HĐND về việc quy định mức chi hỗ trợ trong sử dụng nguồn vốn hỗ trợ địa phương sản xuất lúa theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP của Chính phủ 25/12/2014
  15/12/2014 Nghị quyết số 14/2014/NQ-HĐND về việc quy định mức hỗ trợ cho các hoạt động để phát triển sản xuất và dịch vụ nông thôn trên địa bàn xã thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Phú Thọ 25/12/2014
  15/12/2014 Nghị quyết số 15/2014/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2015-2020 25/12/2014
  15/12/2014 Nghị quyết số 16/2014/NQ-HĐND v/v sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 224/2010/NQ-HĐND ngày 14/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi NSĐP, tỷ lệ (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2011 - 2015 25/12/2014
  15/12/2014 Nghị quyết số 17/2014/NQ-HĐND về việc quy định mức thu phí, lệ phí; tỷ lệ (%) để lại cho các tổ chức, cá nhân thu một số khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 25/12/2014
  15/12/2014 Nghị quyết số 18/2014/NQ-HĐND về Bảng giá đất 05 năm (2015- 2019) trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 25/12/2014
  15/12/2014 Nghị quyết số 19/2014/NQ-HĐND về việc thông qua danh mục bổ sung các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng phải thu hồi đất; danh mục các dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10 héc ta, đất rừng phòng hộ dưới 20 héc ta thực hiện trong năm 2015 trên địa bàn tỉnh 25/12/2014
  15/12/2014 Nghị quyết số 20/2014/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2015 25/12/2014
  15/12/2014 Nghị quyết số 21/2014/NQ-HĐND về phân bổ các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước năm 2015 25/12/2014
  15/12/2014 Nghị quyết số 22/2014/NQ-HĐND v/v điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 154/2008/NQ-HĐND ngày 13/10/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ về điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển các khu, cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006 - 2010, định hướng đến năm 2020 25/12/2014
  16/07/2014 Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND về Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 26/07/2014
  16/07/2014 Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND về việc điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đến năm 2030 26/07/2014
  16/07/2014 Nghị quyết số 03/2014/NQ-HĐND về việc Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển thủy lợi tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 26/07/2014
  16/07/2014 Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND về việc sửa đổi quy định về mức thu các khoản phí: Phí vệ sinh; phí qua phà; phí qua đò; phí trông giữ xe đạp, xe máy, ôtô quy định tại Nghị quyết số 177/2009/NQ-HĐND ngày 20/4/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh 26/07/2014
  16/07/2014 Nghị quyết số 05/2014/NQ-HĐND về việc quy định mức chi bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 26/07/2014
  16/07/2014 Nghị quyết số 06/2014/NQ-HĐND về việc quy định mức thù lao hàng tháng đối với thành viên Đội công tác xã hội tình nguyện và hỗ trợ kinh phí hoạt động của Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 26/07/2014
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365