Văn bản quy phạm pháp luật

 Năm 2013  HĐND huyện Thanh Ba  Nghị quyết
Danh sách 8 văn bản được ban hành trong năm 2013:
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  23/10/2013 Nghị quyết số 32/2013/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Ủy viên UBND huyện Thanh Ba khoá XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 30/10/2013
  23/10/2013 Nghị quyết số 33/2013/NQ-HĐND về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu của Nghị quyết số 15/2011/NQ-HĐND ngày 30/12/2011 của HĐND huyện về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu ( 2011 - 2015) của huyện Thanh Ba 30/10/2013
  23/10/2013 Nghị quyết số 34/2013/NQ-HĐND về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011 -2015) của thị trấn Thanh Ba 30/10/2013
  23/10/2013 Nghị quyết số 35/2013/NQ-HĐND về phát triển Tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề huyện Thanh Ba, giai đoạn 2013 - 2020 30/10/2013
  17/07/2013 Nghị quyết số 28/2013/NQ-HĐND về việc cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 24/07/2013
  17/07/2013 Nghị quyết số 29/2013/NQ-HĐND xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với Người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện bầu 24/07/2013
  17/07/2013 Nghị quyết số 30/2013/ NQ - HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2012 24/07/2013
  17/07/2013 Nghị quyết số 31/2013/NQ - HĐND về xây dựng xã, thị trấn đạt tiêu chí Quốc gia về Y tế giai đoạn 2013- 2020 24/07/2013
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365