Văn bản quy phạm pháp luật

 Năm 2012  Tất cả cơ quan ban hành  Tất cả các loại văn bản
Danh sách 83 văn bản được ban hành trong năm 2012:
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  27/12/2012 Nghị quyết số 29/2012/NQ-HĐND v/v nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội huyện Yên Lập năm 2013 03/01/2013
  27/12/2012 Nghị quyết số 30/2012/NQ-HĐND về dự toán Ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách huyện và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp huyện năm 2013 03/01/2013
  27/12/2012 Nghị quyết số 31/2012/NQ-HĐND thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2013 03/01/2013
  26/12/2012 Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND1 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 02/01/2013
  26/12/2012 Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND về dự toán thu NSNN trên địa bàn; Dự toán thu, chi ngân sách huyện Cẩm Khê năm 2013 02/01/2013
  26/12/2012 Nghị quyết số 14/2012/NQ-HĐND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2013 02/01/2013
  26/12/2012 Nghị quyết số 15/2012/NQ-HĐND về nội dung các kỳ họp HĐND huyện năm 2013 02/01/2013
  26/12/2012 Nghị quyết số 16/2012/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2013 02/01/2013
  26/12/2012 Nghị quyết số 32/2012/NQ-HĐND về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 02/01/2013
  26/12/2012 Nghị quyết số 33/2012/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn; Dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ Ngân sách cấp huyện năm 2013 02/01/2013
  26/12/2012 Nghị quyết số 34/2012/NQ-HĐND về nội dung các kỳ họp của Hội đồng nhân dân huyện năm 2013 02/01/2013
  26/12/2012 Nghị quyết số 35/2012/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2013 02/01/2013
  26/12/2012 Nghị quyết số 36/2012/NQ-HĐND về Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo huyện Đoan Hùng giai đoạn 2012 - 2020 02/01/2013
  26/12/2012 Nghị quyết số 37/2012/NQ-HĐND về Quy hoạch phát triển giao thông vận tải huyện Đoan Hùng đến năm 2020 02/01/2013
  25/12/2012 Nghị quyết số 28/2012/NQ-HĐND về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 01/01/2013
  25/12/2012 Nghị quyết số 31/2012/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển du lịch thành phố Việt Trì đến năm 2020 01/01/2013
  25/12/2012 Nghị quyết số 33/2012/NQ-HĐND về nội dung các kỳ họp và chương trình hoạt động giám sát của HĐND thành phố năm 2013 01/01/2013
  25/12/2012 Nghị quyết số 34/2012/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố Việt Trì khoá XIX, nhiệm kỳ 2011 - 2016 01/01/2013
  25/12/2012 Nghị quyết số 35/2012/NQ-HĐND về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Việt Trì khoá XIX, nhiệm kỳ 2011 - 2016 01/01/2013
  21/12/2012 Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 28/12/2012
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365