Văn bản quy phạm pháp luật

 Năm 2012  Hội đồng nhân dân tỉnh  Tất cả các loại văn bản
Danh sách 30 văn bản được ban hành trong năm 2012:
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  14/12/2012 Nghị quyết số 17/2012/NQ-HĐND về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 24/12/2012
  14/12/2012 Nghị quyết số 18/2012/NQ-HĐND về việc phê chuẩn điều chỉnh quyết toán ngân sách địa phương năm 2010 24/12/2012
  14/12/2012 Nghị quyết số 19/2012/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2011 24/12/2012
  14/12/2012 Nghị quyết số 20/2012/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 224/2010/NQ-HĐND ngày 14/12/2010; Nghị quyết số 26/2011/NQ-HĐND ngày 12/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách địa phương; tỷ lệ (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2011 - 2015 24/12/2012
  14/12/2012 Nghị quyết số 21/2012/NQ-HĐND về việc quy định mức chi bảo đảm cho công tác xây dựng, hoàn thiện, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 24/12/2012
  14/12/2012 Nghị quyết số 22/2012/NQ-HĐND quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh 24/12/2012
  14/12/2012 Nghị quyết số 23/2012/NQ-HĐND về dự toán thu NSNN trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2013 24/12/2012
  14/12/2012 Nghị quyết số 24/2012/NQ-HĐND về phân bổ các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước năm 2013 24/12/2012
  14/12/2012 Nghị quyết số 25/2012/NQ-HĐND về giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 24/12/2012
  14/12/2012 Nghị quyết số 26/2012/NQ-HĐND về nội dung các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2013 24/12/2012
  14/12/2012 Nghị quyết số 27/2012/NQ-HĐND chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2013 24/12/2012
  14/12/2012 Nghị quyết số 28/2012/NQ-HĐND về hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nhỏ và vừa đầu tư đổi mới, hiện đại hóa công nghệ trong các lĩnh vực ưu tiên phát triển trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 24/12/2012
  14/12/2012 Nghị quyết số 29/2012/NQ-HĐND về việc quy định mức trích từ các khoản thu hồi, phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp ngân sách nhà nước của tỉnh Phú Thọ 24/12/2012
  14/12/2012 Nghị quyết số 30/2012/NQ-HĐND về Quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 - 2020, định hướng đến năm 2030 24/12/2012
  14/12/2012 Nghị quyết số 31/2012/NQ-HĐND về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn 2012 - 2020 24/12/2012
  14/12/2012 Nghị quyết số 32/2012/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung đối tượng, mức đóng góp quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 24/12/2012
  25/07/2012 Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND phê chuẩn nhu cầu bổ sung biên chế công chức năm 2013 04/08/2012
  25/07/2012 Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐND phê chuẩn việc giao chỉ tiêu biên chế hành chính năm 2013 04/08/2012
  25/07/2012 Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND quyết định tổng biên chế sự nghiệp năm 2013 04/08/2012
  25/07/2012 Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) tỉnh Phú Thọ 04/08/2012
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365