Văn bản quy phạm pháp luật

 Năm 2010  Hội đồng nhân dân tỉnh  Tất cả các loại văn bản
Danh sách 26 văn bản được ban hành trong năm 2010:
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  14/12/2010 Nghị quyết số 224/2010/NQ-HĐND về việc quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách địa phương, tỷ lệ (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2011 - 2015 24/12/2010
  14/12/2010 Nghị quyết số 225/2010/NQ-HĐND về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011, thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2011 - 2015 24/12/2010
  14/12/2010 Nghị quyết số 226/2010/NQ-HĐND v/v phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2009 24/12/2010
  14/12/2010 Nghị quyết số 227/2010/NQ-HĐND về mức thu, tỷ lệ điều tiết khoản thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 24/12/2010
  14/12/2010 Nghị quyết số 228/2010/NQ-HĐND về giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 24/12/2010
  14/12/2010 Nghị quyết số 229/2010/NQ-HĐND về Quy hoạch phát triển cây cao su trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 24/12/2010
  14/12/2010 Nghị quyết số 230/2010/NQ-HĐND về Quy hoạch phòng chống lũ của các tuyến sông có đê trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 24/12/2010
  14/12/2010 Nghị quyết số 231/2010/NQ-HĐND về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 24/12/2010
  14/12/2010 Nghị quyết số 232/2010/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 24/12/2010
  14/12/2010 Nghị quyết số 233/2010/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2011 24/12/2010
  14/12/2010 Nghị quyết số 234/2010/NQ-HĐND về phân bổ các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước năm 2011 24/12/2010
  14/12/2010 Nghị quyết số 235/2010/NQ-HĐND về Kế hoạch phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010-2015 24/12/2010
  14/12/2010 Nghị quyết số 236/2010/NQ-HĐND về nội dung các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2011 24/12/2010
  14/12/2010 Nghị quyết số 237/2010/NQ-HĐND chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2011 24/12/2010
  12/07/2010 Nghị quyết số 210/2010/NQ-HĐND phê chuẩn việc giao chỉ tiêu biên chế hành chính năm 2011 22/07/2010
  12/07/2010 Nghị quyết số 211/2010/NQ-HĐND phê chuẩn nhu cầu bổ sung biên chế hành chính năm 2011 22/07/2010
  12/07/2010 Nghị quyết số 212/2010/NQ-HĐND quyết định tổng biên chế sự nghiệp năm 2011 22/07/2010
  12/07/2010 Nghị quyết số 213/2010/NQ-HĐND quy định về phõn cấp quản lý tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Phú Thọ 22/07/2010
  12/07/2010 Nghị quyết số 214/2010/NQ-HĐND quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Phú Thọ, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 22/07/2010
  12/07/2010 Nghị quyết số 215/2010/NQ-HĐND quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2010 - 2011 22/07/2010
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365