Văn bản quy phạm pháp luật

 Năm 2010  Tất cả cơ quan ban hành  Tất cả các loại văn bản
Danh sách 76 văn bản được ban hành trong năm 2010:
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  30/12/2010 Nghị quyết số 105/2010/NQ-HĐND về xây dựng nông thôn mới huyện Thanh Ba đến năm 2020 06/01/2011
  29/12/2010 Quyết định số 4498 /2010/QĐ-UBND về giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 08/01/2011
  28/12/2010 Nghị quyết số 16/2010/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội 5 năm 2011 - 2015 04/01/2011
  28/12/2010 Nghị quyết số 18/2010/NQ-HĐND về kế hoạch xây dựng nông thôn mới huyện Lâm Thao đến năm 2015 04/01/2011
  28/12/2010 Nghị quyết số 19/2010/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển Thương mại giai đoạn 2011 - 2015 định hướng đến năm 2020 04/01/2011
  27/12/2010 Quyết định số 4423/2010/QĐ-UBND v/v duyệt Quy hoạch phòng chống lũ các tuyến sông có đê trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 06/01/2011
  24/12/2010 Quyết định số 4383/2010/QĐ-UBND về việc quy định tỷ lệ (%) phân chia các nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2011 03/01/2011
  24/12/2010 Quyết định số 4401/2010/QĐ-UBND v/v duyệt quy hoạch phát triển cây cao su trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 03/01/2011
  15/12/2010 Quyết định số 4222/2010/QĐ-UBND về một số chủ trương, biện pháp điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 25/12/2010
  14/12/2010 Nghị quyết số 224/2010/NQ-HĐND về việc quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách địa phương, tỷ lệ (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2011 - 2015 24/12/2010
  14/12/2010 Nghị quyết số 225/2010/NQ-HĐND về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011, thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2011 - 2015 24/12/2010
  14/12/2010 Nghị quyết số 226/2010/NQ-HĐND v/v phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2009 24/12/2010
  14/12/2010 Nghị quyết số 227/2010/NQ-HĐND về mức thu, tỷ lệ điều tiết khoản thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 24/12/2010
  14/12/2010 Nghị quyết số 228/2010/NQ-HĐND về giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 24/12/2010
  14/12/2010 Nghị quyết số 229/2010/NQ-HĐND về Quy hoạch phát triển cây cao su trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 24/12/2010
  14/12/2010 Nghị quyết số 230/2010/NQ-HĐND về Quy hoạch phòng chống lũ của các tuyến sông có đê trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 24/12/2010
  14/12/2010 Nghị quyết số 231/2010/NQ-HĐND về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 24/12/2010
  14/12/2010 Nghị quyết số 232/2010/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 24/12/2010
  14/12/2010 Nghị quyết số 233/2010/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2011 24/12/2010
  14/12/2010 Nghị quyết số 234/2010/NQ-HĐND về phân bổ các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước năm 2011 24/12/2010
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365