Văn bản quy phạm pháp luật

 Năm 2007  Hội đồng nhân dân tỉnh  Nghị quyết
Danh sách 34 văn bản được ban hành trong năm 2007:
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  12/12/2007 Nghị quyết số 119/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2008 22/12/2007
  12/12/2007 Nghị quyết số 120/2007/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 08/2004/NQ-HĐND-KXVI ngày 01/7/2004, Nghị quyết số 82 và 83/2006/NQ-HĐND ngày 08/12/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; Quy định định mức phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2007; Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách địa phương, tỷ lệ (%) phân chia các nguồn thu giữa các cấp ngân sách thời kỳ 2007 - 2010 22/12/2007
  12/12/2007 Nghị quyết số 121/2007/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, sửa đổi Nghị quyết số 92/2006/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh về danh mục, mức thu, tỷ lệ điều tiết các khoản phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 22/12/2007
  12/12/2007 Nghị quyết số 122/2007/NQ-HĐND về dự toán thu NSNN trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2008 22/12/2007
  12/12/2007 Nghị quyết số 123/2007/NQ-HĐND v/v Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2006 22/12/2007
  12/12/2007 Nghị quyết số 124/2007/NQ-HĐND về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2008 22/12/2007
  12/12/2007 Nghị quyết số 125/2007/NQ-HĐND về phân bổ các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước và kế hoạch các chương trình mục tiêu năm 2008 22/12/2007
  12/12/2007 Nghị quyết số 126/2007/NQ-HĐND về Quy hoạch tổng thể phát triển thủy lợi tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006 - 2015 và định hướng đến năm 2020 22/12/2007
  12/12/2007 Nghị quyết số 127/2007/NQ-HĐND về Chương trình nâng cao trình độ công nghệ, tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2007 - 2010, định hướng đến năm 2015 22/12/2007
  12/12/2007 Nghị quyết số 128/2007/NQ-HĐND về việc phân loại đơn vị hành chính tỉnh Phú Thọ 22/12/2007
  12/12/2007 Nghị quyết số 129/2007/NQ-HĐND về nội dung các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2008 22/12/2007
  12/12/2007 Nghị quyết số 130/2007/NQ-HĐND chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2008 22/12/2007
  16/07/2007 Nghị quyết số 110/2007/NQ-HĐND về quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006 - 2010, định hướng đến năm 2020 26/07/2007
  16/07/2007 Nghị quyết số 111/2007/NQ-HĐND về Quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006 - 2010, định hướng đến năm 2020 26/07/2007
  16/07/2007 Nghị quyết số 112/2007/NQ-HĐND về Chương trình ứng dụng công nghệ sinh học nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm nông, lâm nghiệp - thủy sản giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2015 26/07/2007
  16/07/2007 Nghị quyết số 113/2007/NQ-HĐND về một số chính sách ưu đãi đầu tư vào địa bàn tỉnh Phú Thọ 05/08/2007
  16/07/2007 Nghị quyết số 114/2007/NQ-HĐND về Quy hoạch tổng thể các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 26/07/2007
  16/07/2007 Nghị quyết số 115/2007/NQ-HĐND phê chuẩn nhu cầu bổ sung biên chế hành chính năm 2008 26/07/2007
  16/07/2007 Nghị quyết số 116/2007/NQ-HĐND phê chuẩn việc giao chỉ tiêu biên chế hành chính năm 2008 26/07/2007
  16/07/2007 Nghị quyết số 117/2007/NQ-HĐND quyết định tổng biên chế sự nghiệp Nhà nước năm 2008 26/07/2007
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365