Văn bản quy phạm pháp luật

 Năm 2007  Tất cả cơ quan ban hành  Tất cả các loại văn bản
Danh sách 180 văn bản được ban hành trong năm 2007:
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  31/12/2007 Quyết định số 3618/2007/QĐ-UBND ban hành về đơn giá, trình tự, thủ tục thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 10/01/2008
  31/12/2007 Quyết định số 3619/2007/QĐ-UBND về mức chi hỗ trợ đối với một số khoản chi có tính chất đặc thù trong việc xây dựng, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật 10/01/2008
  31/12/2007 Quyết định số 3622/2007/QĐ-UBND về việc quy định tỷ lệ (%) phân chia các nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Phú Thọ thời kỳ năm 2007 - 2010 10/01/2008
  31/12/2007 Nghị quyết số 45/2007/NQ-HĐND về nội dung các kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện và chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2008 07/01/2008
  31/12/2007 Nghị quyết số 46/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008 07/01/2008
  28/12/2007 Quyết định số 3557/2007/QĐ-UBND về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 07/01/2008
  28/12/2007 Nghị quyết số 62/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008 04/01/2008
  28/12/2007 Nghị quyết số 63/2007/NQ-HĐND về dự toán thu NSNN trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2008 04/01/2008
  28/12/2007 Nghị quyết số 64/2007/NQ-HĐND về việc bổ sung dự toán chi ngân sách cấp huyện năm 2007 04/01/2008
  28/12/2007 Nghị quyết số 65/2007/NQ-HĐND v/v Phân loại đơn vị hành chính huyện Tam Nông 04/01/2008
  28/12/2007 Nghị quyết số 66/2007/NQ-HĐND v/v Quy hoạch sử dụng đất bổ sung phục vụ việc phát triển lò gạch Tuynen tại xã Thanh Uyên, xã Quang Húc, huyện Tam Nông 04/01/2008
  28/12/2007 Nghị quyết số 67/2007/NQ-HĐND về nội dung các kỳ họp của Hội đồng nhân dân; chương trình giám sát của Thường trực, các ban HĐND huyện năm 2008 04/01/2008
  27/12/2007 Quyết định số 5586/2007/QĐ-UBND về một số chủ trương, biện pháp điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008 03/01/2008
  27/12/2007 Quyết định số 5587/2007/QĐ-UBND về một số chủ trương, biện pháp quản lý và điều hành ngân sách địa phương năm 2008 03/01/2008
  27/12/2007 Quyết định số 5589/2007/QĐ-UBND về việc công bố công khai dự toán Ngân sách năm 2008 03/01/2008
  26/12/2007 Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND "Về dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2008 và phân bổ dự toán chi ngân sách huyện, chi bổ sung cân đối ngân sách xã, thị trấn năm 2008" 02/01/2008
  26/12/2007 Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND thông qua Đề án thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện Lâm Thao đến năm 2010" 02/01/2008
  26/12/2007 Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND về việc phân loại đơn vị hành chính huyện Lâm Thao 02/01/2008
  26/12/2007 Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND chương trình các kỳ họp, chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2008 02/01/2008
  26/12/2007 Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND về phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008 02/01/2008
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365