Nghị quyết 120/2007/NQ-HĐND

Trích yếu: sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 08/2004/NQ-HĐND-KXVI ngày 01/7/2004, Nghị quyết số 82 và 83/2006/NQ-HĐND ngày 08/12/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; Quy định định mức phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2007; Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách địa phương, tỷ lệ (%) phân chia các nguồn thu giữa các cấp ngân sách thời kỳ 2007 - 2010
Lĩnh vực:  Chưa xác định
Ngày ban hành: 12/12/2007
Có hiệu lực từ: 22/12/2007
Hiệu lực: 
Đăng Công báo:
  Số 30 + 31 ngày 15/12/2007
(từ trang 10 đến trang 18)
Tổng số trang: 01
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365