Văn bản quy phạm pháp luật

 Năm 2018  Tất cả cơ quan ban hành  Quyết định
Danh sách 48 văn bản được ban hành trong năm 2018:
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  27/12/2018 Quyết định số 43/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Phú Thọ 06/01/2019
  21/12/2018 Quyết định số 39/2018/QĐ-UBND điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất 05 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Phú Thọ ban hành kèm theo Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh Phú Thọ, Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 và Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND ngày 19/12/2017 của UBND tỉnh Phú Thọ 31/12/2018
  21/12/2018 Quyết định số 40/2018/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung tỷ lệ (%) phân chia các nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2017 - 2020 quy định tại Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 08/12/2016 của UBND tỉnh Phú Thọ (đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 19/12/2017 của UBND tỉnh Phú Thọ) 31/12/2018
  21/12/2018 Quyết định số 41/2018/QĐ-UBND về việc Quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2018-2020 31/12/2018
  21/12/2018 Quyết định số 42/2018/QĐ-UBND về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 31/12/2018
  20/12/2018 Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 30/12/2018
  20/12/2018 Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 30/12/2018
  19/12/2018 Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2019 29/12/2018
  30/11/2018 Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh Phú Thọ 10/12/2018
  08/11/2018 Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND quy định một số nội dung chi, mức chi từ nguồn kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 18/11/2018
  06/11/2018 Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND về việc sửa đổi Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ 16/11/2018
  22/10/2018 Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định số 155/QĐ-UBND ngày 16/01/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Phú Thọ 01/11/2018
  22/10/2018 Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính 01/11/2018
  22/10/2018 Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ 01/11/2018
  22/10/2018 Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ 01/11/2018
  22/10/2018 Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Phú Thọ 01/11/2018
  12/10/2018 Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND v/v bãi bỏ Quyết định số 2429/2010/QĐ-UBND ngày 10/8/2010 của UBND tỉnh Phú Thọ 22/10/2018
  02/10/2018 Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Hùng Vương 12/10/2018
  02/10/2018 Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Hùng Vương 12/10/2018
  02/10/2018 Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ban hành quy định quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 12/10/2018
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365