Văn bản quy phạm pháp luật

 Năm 2018  Tất cả cơ quan ban hành  Nghị quyết
Danh sách 16 văn bản được ban hành trong năm 2018:
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  13/12/2018 Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 23/12/2018
  13/12/2018 Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND thông qua danh mục các dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; danh mục các dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10 héc ta thực hiện trong năm 2019 thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận; danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận 23/12/2018
  13/12/2018 Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND quy định các mức chi đối với các Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 23/12/2018
  13/12/2018 Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao của tỉnh Phú Thọ 23/12/2018
  13/12/2018 Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2018 - 2020 23/12/2018
  13/12/2018 Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh về việc quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách địa phương, tỷ lệ (%) phân chia các nguồn thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2017 - 2020 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của HĐND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh) 23/12/2018
  13/12/2018 Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh Phú Thọ về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017, thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2017 - 2020 23/12/2018
  13/12/2018 Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu 23/12/2018
  13/12/2018 Nghị quyết số 16/2018/NQ-HĐND về phân bổ các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước năm 2019 23/12/2018
  20/07/2018 Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Phú Thọ 30/07/2018
  20/07/2018 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND thông qua Danh mục bổ sung các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng phải thu hồi đất; danh mục các dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa thực hiện trong năm 2018 thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận; danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận 30/07/2018
  20/07/2018 Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND quy định tỷ lệ phân bổ, nội dung chi và mức chi bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 30/07/2018
  20/07/2018 Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND ban hành quy định về phân cấp quản lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Phú Thọ 30/07/2018
  20/07/2018 Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định ưu đãi thu hút người có trình độ cao về tỉnh công tác 30/07/2018
  20/07/2018 Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND quy định chi tiết một số nội dung sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 30/07/2018
  20/07/2018 Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND về việc quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của tỉnh Phú Thọ năm học 2018 - 2019 30/07/2018
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365