Văn bản quy phạm pháp luật

 Năm 2013  Hội đồng nhân dân tỉnh  Nghị quyết
Danh sách 20 văn bản được ban hành trong năm 2013:
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  13/12/2013 Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 23/12/2013
  13/12/2013 Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND về việc phê chuẩn điều chỉnh quyết toán ngân sách địa phương năm 2011 23/12/2013
  13/12/2013 Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2012 23/12/2013
  13/12/2013 Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 142/2008/NQ-HĐND, ngày 22/7/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh 23/12/2013
  13/12/2013 Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 36/2011/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ các chương trình sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2012 - 2015 23/12/2013
  13/12/2013 Nghị quyết số 11/2013/NQ-HĐND về giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 23/12/2013
  13/12/2013 Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 23/12/2013
  13/12/2013 Nghị quyết số 13/2013/NQ-HĐND v/v sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 225/2010/NQ-HĐND ngày 14/12/2010; Nghị quyết số 27/2011/NQ-HĐND ngày 12/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011, thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2011 - 2015 23/12/2013
  13/12/2013 Nghị quyết số 14/2013/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2014 23/12/2013
  13/12/2013 Nghị quyết số 15/2013/NQ-HĐND về phân bổ các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước năm 2014 23/12/2013
  13/12/2013 Nghị quyết số 16/2013/NQ-HĐND về việc đặt tên đường, phố và ngân hàng tên để sử dụng vào việc đặt tên đường, phố của thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ 23/12/2013
  13/12/2013 Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án nâng cấp thị xã Phú Thọ trở thành thành phố trực thuộc tỉnh Phú Thọ vào năm 2016 23/12/2013
  13/12/2013 Nghị quyết số 18/2013/NQ-HĐND về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013 - 2016 23/12/2013
  13/12/2013 Nghị quyết số 19/2013/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 33/2011/NQ-HĐND ngày 12/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ về chương trình huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội then chốt giai đoạn 2011 – 2015 23/12/2013
  13/12/2013 Nghị quyết số 20/2013/NQ-HĐND về việc bổ sung Nghị quyết số 38/2011/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ quy định mức thu học phí các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp; cao đẳng nghề, trung cấp nghề công lập thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý 23/12/2013
  15/07/2013 Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐND quy định nội dung, mức chi cho công tác cải cách hành chính nhà nước và hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh Phú Thọ 25/07/2013
  15/07/2013 Nghị quyết số 02/2013/NQ-HĐND quy định mức thu phí và tỷ lệ (%) phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô được để lại cho các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 25/07/2013
  15/07/2013 Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Phú Thọ từ năm học 2013 - 2014 25/07/2013
  15/07/2013 Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với Trưởng Ban công tác Mặt trận và Chi hội trưởng các tổ chức chính trị - xã hội ở khu dân cư 25/07/2013
  15/07/2013 Nghị quyết số 05/2013/NQ-HĐND về kết quả giám sát việc thu, quản lý, sử dụng một số loại quỹ xã hội, nhân đạo, từ thiện và một số khoản huy động các tổ chức, nhân dân đóng góp hàng năm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 25/07/2013
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365