Văn bản quy phạm pháp luật

 Năm 2011  Tất cả cơ quan ban hành  Tất cả các loại văn bản
Danh sách 84 văn bản được ban hành trong năm 2011:
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  28/12/2011 Quyết định số 25/2011/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 - 2020, định hướng đến năm 2013 07/01/2012
  28/12/2011 Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND v/v Phê duyệt Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 - 2020 07/01/2012
  28/12/2011 Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực tỉnh Phú Thọ Giai đoạn 2011 - 2020 07/01/2012
  28/12/2011 Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND về việc quy định tỷ lệ (%) phân chia các nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2012, thời kỳ ổn định 2011 - 2015 07/01/2012
  21/12/2011 Quyết định số 12239/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Việt Trì, nhiệm kỳ 2011 - 2016 28/12/2011
  20/12/2011 Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND về giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 30/12/2011
  20/12/2011 Quyết định số 23/2011/QĐ-UBND v/v hỗ trợ các chương trình sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2012 - 2015 30/12/2011
  20/12/2011 Quyết định số 24/2011/QĐ-UBND v/v ban hành Quy định về tổ chức khuyến nông cơ sở, mức phụ cấp, nguồn chi trả phụ cấp đối với khuyến nông viên cơ sở và cộng tác viên khuyến nông cơ sở 30/12/2011
  12/12/2011 Nghị quyết số : 45/2011/NQ-HĐND phê chuẩn việc thành lập Phòng Dân tộc trực thuộc UBND các huyện: Thanh Sơn, Yên Lập và Tân Sơn 22/12/2011
  12/12/2011 Nghị quyết số 23/2011/NQ-HĐND về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 22/12/2011
  12/12/2011 Nghị quyết số 24/2011/NQ-HĐND v/v phê chuẩn điều chỉnh quyết toán ngân sách địa phương năm 2009 22/12/2011
  12/12/2011 Nghị quyết số 25/2011/NQ-HĐND v/v phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2010 22/12/2011
  12/12/2011 Nghị quyết số 26/2011/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 224/2010/NQ-HĐND ngày 14/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách địa phương; tỷ lệ (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2011 - 2015 22/12/2011
  12/12/2011 Nghị quyết số 27/2011/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 225/2010/NQ-HĐND ngày 14/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011, thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2011 - 2015 22/12/2011
  12/12/2011 Nghị quyết số 28/2011/NQ-HĐND về dự toán thu NSNN trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2012 22/12/2011
  12/12/2011 Nghị quyết số 29/2011/NQ-HĐND về phân bổ các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước năm 2012 22/12/2011
  12/12/2011 Nghị quyết số 30/2011/NQ-HĐND về giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 22/12/2011
  12/12/2011 Nghị quyết số 31/2011/NQ-HĐND về nội dung các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2012 22/12/2011
  12/12/2011 Nghị quyết số 32/2011/NQ-HĐND chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2012 22/12/2011
  12/12/2011 Nghị quyết số 33/2011/NQ-HĐND về chương trình huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội then chốt giai đoạn 2011 - 2015 22/12/2011
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365