"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
  Số 06             Năm 2015 Ngày 26 tháng 2 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
31-12-2014 Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND về việc ban hành danh mục cây cấm trồng, cây hạn chế trồng trên đường đô thị thuộc địa bàn tỉnh Phú Thọ. 04
22-01-2015 Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh và chuẩn bị dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2015. 09
05-02-2015 Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND v/v quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. 14
HĐND huyện Cẩm Khê
26-12-2014 Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. 16
26-12-2014 Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND về dự toán thu NSNN trên địa bàn; Dự toán chi ngân sách địa phương; Phương án phân bổ ngân sách năm 2015. 21
26-12-2014 Nghị quyết số 14/2014/NQ-HĐND chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2015 - 2020. 26
UBND huyện Tam Nông
28-01-2015 Quyết định số 02/2015/QĐ- UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2015. 29
HĐND huyện Thanh Ba
29-12-2014 Nghị quyết số 48/2014/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND huyện Thanh Ba khoá XVIII, nhiệm kỳ 2011-2016. 63
29-12-2014 Nghị quyết số 49/2014/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử bổ sung ủy viên UBND huyện Thanh Ba khoá XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 64
29-12-2014 Nghị quyết số 50/2014/NQ-HĐND về việc cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 65
29-12-2014 Nghị quyết số 51/2014/NQ-HĐND xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với Người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện bầu. 66
PHẦN Văn bản pháp luật khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
30-12-2014 Quyết định số 3468/QĐ-UBND v/v ban hành danh mục tài liệu, vật mang bí mật nhà nước của tỉnh Phú Thọ. 69
31-12-2014 Quyết định số 3544/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Trung tâm Thông tin, tư vấn và dịch vụ đối ngoại trực thuộc Sở Ngoại vụ. 84
19-01-2015 Quyết định số 81/QĐ-UBND v/v điều chỉnh phân công phụ trách các lĩnh vực công tác của các thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011- 2016. 87
22-01-2015 Thông báo số 07/TB-UBND kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Kế San tại Hội nghị nghe Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo kết quả 01 năm thực hiện Quyết định số 34/2013/QĐ-UBND ngày 27/11/2013 của UBND tỉnh Quy định một số điểm cụ thể về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. 88
Uỷ ban nhân dân tỉnh
31-12-2014 Quyết định số 3545/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Tiếp công dân tỉnh Phú Thọ. 75
22-01-2015 Quyết định số 113/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch các điểm đấu nối vào Quốc lộ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 - 2020. 77
HĐND huyện Cẩm Khê
26-12-2014 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Khê Khoá XVII, nhiệm kỳ 2011-2016. 91
26-12-2014 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm Uỷ viên ủy ban nhân dân huyện Cẩm Khê Khoá XVII, nhiệm kỳ 2011 – 2016. 92
26-12-2014 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Uỷ viên ủy ban nhân dân huyện Cẩm Khê Khoá XVII, nhiệm kỳ 2011-2016. 93
26-12-2014 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Năm 2015. 94
26-12-2014 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND về nội dung các kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện năm 2015. 96
26-12-2014 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu. 99
33,769,977 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner