"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
  Số 04             Năm 2015 Ngày 04 tháng 2 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
15-12-2014 Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND v/v quy định tỷ lệ (%) phân chia các nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011-2015. 05
19-12-2014 Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND v/v quy định giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý. 08
HĐND huyện Đoan Hùng
22-12-2014 Nghị quyết số 53/2014/NQ-HĐND xÁC NHẬN KẾT QUẢ LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM ĐỐI VỚI NGƯỜI GIỮ CHỨC VỤ DO HĐND BẦU. 37
22-12-2014 Nghị quyết số 58/2014/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Khoá XIX - nhiệm kỳ 2011 - 2016. 40
22-12-2014 Nghị quyết số 59/2014/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch HĐND huyện khoá XIX, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 41
22-12-2014 Nghị quyết số 66/2014/NQ-HĐND về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Nguyễn Thanh Hải. 42
22-12-2014 Nghị quyết số 67/2014/NQ-HĐND về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Nhạc Văn Tâm. 43
23-12-2014 Nghị quyết số 54/2014/NQ-HĐND về nội dung các kỳ họp của Hội đồng nhân dân huyện năm 2015. 44
23-12-2014 Nghị quyết số 55/2014/NQ-HĐND về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. 47
23-12-2014 Nghị quyết số 56/2014/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn; Dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ Ngân sách cấp huyện năm 2015. 54
23-12-2014 Nghị quyết số 57/2014/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2015. 59
23-12-2014 Nghị quyết số 60/2014/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Khoá XIX - nhiệm kỳ 2011 - 2016. 61
23-12-2014 Nghị quyết số 61/2014/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Uỷ viên UBND huyện khoá XIX, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 62
23-12-2014 Nghị quyết số 62/2014/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kinh tế-xã hội HĐND huyện Khoá XIX, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 63
23-12-2014 Nghị quyết số 63/2014/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Trưởng Ban Kinh tế-xã hội HĐND huyện khoá XIX, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 64
23-12-2014 Nghị quyết số 64/2014/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm thành viên Ban Pháp chế, HĐND huyện Khoá XIX - nhiệm kỳ 2011 - 2016. 65
23-12-2014 Nghị quyết số 65/2014/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Pháp chế, HĐND huyện khoá XIX - nhiệm kỳ 2011 - 2016. 66
HĐND huyện Lâm Thao
19-12-2014 Nghị quyết số 07/2014/NQ – HĐND về dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2015 và phân bổ dự toán chi ngân sách huyện, chi bổ sung cân đối ngân sách xã, thị trấn năm 2015. 67
19-12-2014 Nghị quyết số 08/2014/NQ–HĐND về phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. 71
19-12-2014 Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND về phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015. 77
PHẦN Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
26-12-2014 Quyết định số 3379/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014. 79
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
27-12-2014 Quyết định số 3388/QĐ-UBND về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND huyện Tân Sơn nhiệm kỳ 2011 - 2016. 81
27-12-2014 Quyết định số 3389/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND huyện Tân Sơn, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 82
HĐND huyện Lâm Thao
18-12-2014 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm Thành viên Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND huyện Lâm Thao khóa XVII, nhiệm kỳ 2011-2016 đối với Ông Chử Đức Khoa. 83
18-12-2014 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện Lâm Thao khóa XVII, nhiệm kỳ 2011-2016 đối với Ông Khổng Mạnh Hùng. 84
18-12-2014 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND huyện Lâm Thao khóa XVII, nhiệm kỳ 2011-2016. 85
18-12-2014 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Trưởng Ban Pháp chế, HĐND huyện Lâm Thao khóa XVII, nhiệm kỳ 2011-2016. 86
18-12-2014 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Ủy viên Thường trực HĐND huyện Lâm Thao khóa XVII, nhiệm kỳ 2011-2016. 87
18-12-2014 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện Lâm Thao khóa XVII, nhiệm kỳ 2011-2016. 88
19-12-2014 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND về nội dung các kỳ họp và hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2015. 89
30,512,888 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner