"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
  Số 07             Năm 2016 Ngày 10 tháng 01 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
28-12-2015 Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ. 04
HĐND huyện Cẩm Khê
24-12-2015 Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. 57
24-12-2015 Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐND về dự toán thu NSNN trên địa bàn; Dự toán chi ngân sách địa phương; Phương án phân bổ ngân sách năm 2016. 61
24-12-2015 Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND về phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa, giai đoạn 2016-2020. 74
24-12-2015 Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐND về hỗ trợ khuyến khích phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa, giai đoạn 2016-2020. 80
PHẦN Văn bản pháp luật khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
28-12-2015 Quyết định số 3328/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh Phú Thọ. 14
28-12-2015 Quyết định số 3333/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Phú Thọ. 16
28-12-2015 Quyết định số 3358/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Phó Giám đốc Khu Di tích lịch sử Đền Hùng. 19
28-12-2015 Quyết định số 3361/QĐ-UBND v/v kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố tỉnh Phú Thọ. 20
28-12-2015 Quyết định số 3366/QĐ-UBND về việc tiếp nhận, bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ. 22
28-12-2015 Quyết định số 3367/QĐ-UBND v/v thành lập Ban Chỉ đạo Hội khoẻ Phù Đổng Khu vực I năm 2016. 23
28-12-2015 Quyết định số 3368/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ. 25
28-12-2015 Quyết định số 3369/QĐ-UBND v/v thành lập Ban Chỉ đạo Hội khoẻ Phù Đổng tỉnh Phú Thọ lần thứ XVII năm 2016. 26
29-12-2015 Quyết định số 3373/QĐ-UBND v/v thành lập Ban Tổ chức Hội khoẻ Phù Đổng Khu vực I năm 2016. 28
29-12-2015 Quyết định số 3374/QĐ-UBND v/v thành lập Ban Tổ chức Hội khoẻ Phù Đổng tỉnh Phú Thọ lần thứ XVII năm 2016. 40
29-12-2015 Quyết định số 3376/QĐ-UBND v/v kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Phú Thọ. 53
29-12-2015 Quyết định số 3388/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ. 55
29-12-2015 Quyết định số 3389/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Thọ. 56
HĐND huyện Cẩm Khê
24-12-2015 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND về nội dung các kỳ họp của Hội đồng nhân dân huyện năm 2016. 83
24-12-2015 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2016. 87
52,882,731 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner