"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
  Số 09             Năm 2014 Ngày 29 tháng 8 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
13-08-2014 Quyết định số 9/2014/QĐ-UBND v/v duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển thủy lợi tỉnh Phú Thọ đến năm 2020. 04
25-08-2014 Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 10
HĐND huyện Thanh Thủy
28-07-2014 Nghị quyết số 03/2014/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán Ngân sách huyện Thanh Thuỷ năm 2013. 15
PHẦN Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
12-08-2014 Quyết định số 1850/QĐ-UBND v/v Quy định cụ thể một số mức hỗ trợ phát triển sản xuất theo Chương trình 30a trên địa bàn huyện Tân Sơn thực hiện Quyết định số 2621/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ. 17
18-08-2014 Quyết định số 1901/QĐ-UBND về việc quy định cụ thể một số nội dung và mức hỗ trợ dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 năm 2014-2015. 29
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
01-08-2014 Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc đẩy mạnh thực hiện công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình. 41
19-08-2014 Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. 45
19-08-2014 Chỉ thị số 08/CT-UBND về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020. 53
06-08-2014 Quyết định số 1818/QĐ-UBND v/v bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Phú Thọ. 62
11-08-2014 Quyết định số 1826/QĐ-UBND về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch và Ủy viên Uỷ ban nhân dân huyện Cẩm Khê, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 63
11-08-2014 Quyết định số 1828/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND huyện Cẩm Khê, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 64
11-08-2014 Quyết định số 1846/QĐ-UBND v/v bổ sung, kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Phú Thọ. 65
20-08-2014 Quyết định số 1929/QĐ-UBND về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND huyện Thanh Thủy nhiệm kỳ 2011 - 2016. 66
20-08-2014 Quyết định số 1930/QĐ-UBND về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Uỷ ban nhân dân huyện Tam Nông, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 67
21-08-2014 Quyết định số 1936/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND huyện Thanh Thủy, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 68
20-08-2014 Thông báo số 59/TB-UBND kết luận của đồng chí Nguyễn Đình Cúc - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại hội nghị nghe UBND huyện Phù Ninh báo cáo về tình hình vi phạm xây dựng công trình trong lòng, bãi sông Lô thuộc địa bàn xã Tiên Du, huyện Phù Ninh (ngày 13/8/2014). 69
27-08-2014 Thông báo số 61/TB-UBND kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Công Thủy về tiến độ thực hiện công tác GPMB dự án: Xây dựng cầu Việt Trì mới dành riêng cho giao thông đường bộ qua sông Lô, trên Quốc lộ 2. 71
HĐND huyện Thanh Thủy
16-08-2014 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND về việc để ông Nguyễn Quang Sỹ thôi là đại biểu HĐND huyện, miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND huyện Thanh Thủy, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 73
16-08-2014 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện Thanh Thủy, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 74
19,320,643 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner