"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
  Số 05             Năm 2018 Ngày 22 tháng 6 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
20-04-2018 Quyết định số 06/2018/QD-UBND ban hành Quy chế quản lý, cập nhật, khai thác, sử dụng, lưu trữ cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. 03
18-05-2018 Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ. 13
21-05-2018 Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 22
01-06-2018 Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ủy quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. 25
01-06-2018 Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Đề án và các Quyết định sửa đổi, bổ sung Đề án tổ chức Giải Báo chí tỉnh Phú Thọ. 26
18-06-2018 Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND về việc sửa đổi Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 04/5/2017 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch. 29
18-06-2018 Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND về việc sửa đổi Quyết định số 2202/2015/QĐ-UBND ngày 11/9/2015 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Khoa học và Công nghệ. 31
PHẦN Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
11-04-2018 Quyết định số 762/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. 33
10-05-2018 Quyết định số 1013/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. 37
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
28-05-2018 Quyết định số 1188/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm có thời hạn 05 năm giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ. 42
28-05-2018 Quyết định số 1189/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm có thời hạn 05 năm giữ chức vụ Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ. 43
105,080,070 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner