"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
  Số 11             Năm 2017 Ngày 25 tháng 12 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
14-12-2017 Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. 03
14-12-2017 Nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc quy định mức thu một số loại phí và lệ phí; tỷ lệ phần trăm (%) để lại cho các tổ chức, cá nhân thu phí trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. 09
14-12-2017 Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND quy định mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. 12
14-12-2017 Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách địa phương, tỷ lệ (%) phân chia các nguồn thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2017 - 2020. 14
14-12-2017 Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết số 35/2002/NQ-HĐND-KXV ngày 03 tháng 7 năm 2002 của Hội đồng nhân dân tỉnh về lập Quỹ Quốc phòng - An ninh và Nghị quyết số 32/2012/NQ-HĐND ngày 17 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung đối tượng, mức đóng góp Quỹ Quốc phòng - An ninh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. 19
14-12-2017 Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐND quy định mức chi đảm bảo cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. 21
14-12-2017 Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 13/2012/NQ-HĐND ngày 25/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức trợ cấp ngày công lao động, mức trợ cấp ngày công lao động tăng thêm và mức hỗ trợ tiền ăn cho dân quân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. 26
14-12-2017 Nghị quyết số 16/2017/NQ-HĐND về phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước (bao gồm cả vốn trái phiếu Chính phủ) giai đoạn 2016 - 2020. 28
PHẦN Văn bản pháp luật khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
14-12-2017 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2016. 63
14-12-2017 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND phê chuẩn biên chế hành chính năm 2018. 65
14-12-2017 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018. 67
14-12-2017 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND về nội dung các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018. 69
14-12-2017 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018. 73
14-12-2017 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2018. 76
108,118,424 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner