"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
  Số 05             Năm 2017 Ngày 18 tháng 4 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
16-03-2017 Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND v/v ban hành Quy định ưu đãi thu hút người có trình độ cao về tỉnh công tác. 03
10-04-2017 Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND v/v bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 12
PHẦN Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
21-02-2017 Quyết định số 330/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ. 27
16-03-2017 Quyết định số 547/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Khu vực phòng thủ tỉnh Phú Thọ. 29
28-03-2017 Quyết định số 651/QĐ-UBND v/v ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh Phú Thọ. 32
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
17-03-2017 Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công. 49
22-03-2017 Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế. 54
20-02-2017 Quyết định số 321/QĐ-UBND v/v thành lập Ban chỉ đạo Đổi mới và phát triển doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2017-2020. 57
28-02-2017 Quyết định số 416/QĐ-UBND công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ hết hiệu lực toàn bộ và một phần năm 2016. 59
108,118,424 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner