"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
  Số 15             Năm 2015 Ngày 29 tháng 12 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
22-12-2015 Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND về việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Phú Thọ. 03
23-12-2015 Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Phú Thọ. 09
23-12-2015 Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Thọ. 16
PHẦN Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
02-12-2015 Quyết định số 2964/QĐ-UBND v/v Duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển hệ thống y tế tỉnh Phú Thọ giai đoạn đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. 22
04-12-2015 Quyết định số 2997/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách và đôn đốc thu hồi nợ đọng trên địa bản tỉnh Phú Thọ. 24
04-12-2015 Quyết định số 3013/QĐ-UBND v/v phê duyệt mức chi phí đào tạo đối với 06 nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ. 26
28-12-2015 Quyết định số 3316/QĐ-UBND về việc quy định tạm thời nguyên tắc và tiêu thức phân công quản lý thuế đối với các doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. 29
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
25-11-2015 Quyết định số 2879/QĐ-UBND v/v kiện toàn Ban An toàn giao thông tỉnh. 32
10-12-2015 Quyết định số 3076/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm lại giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ. 35
10-12-2015 Thông báo số 66/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Minh Châu tại buổi làm việc với thị xã Phú Thọ. 36
14-12-2015 Quyết định số 3122/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm lại giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ. 39
14-12-2015 Quyết định số 3123/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm lại giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ. 40
16-12-2015 Quyết định số 3140/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh Phú Thọ. 42
18-12-2015 Quyết định số 3181/QĐ-UBND v/v kiện toàn Ban chỉ đạo công nghệ Thông tin tỉnh Phú Thọ. 44
22-12-2015 Quyết định số 3204/QĐ-UBND v/v kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Phú Thọ. 47
24-12-2015 Thông báo số 69/TB-UBND lịch tiếp công dân chung của Lãnh đạo HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, UBND tỉnh (Từ tháng 01 đến tháng 6 năm 2016). 50
105,080,024 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner